This page is hosted for free by zzz.com.ua, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 32.50 UAH.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Ігор Кривошея
персональний сайт
ГОЛОВНА     БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА     СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ     КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ     КОНТАКТИ

Список публікацій

Автореферат | Монографії | Колективні монографії
Навчальні посібники, рекомендації | Публікації архівних документів
Статті | Брошури | Рецензії | Тези доповідей на конференціях

Автореферат    

 1. Кривошея І. І. Еволюція дворянства Правобережної України наприкінці ХVIII - початку ХХ ст. (за матеріалами Київської губернії) [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Кривошея Ігор Іванович ; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1997. – 17 с.

Монографії        

 1. Кузнець Т. В., Кривошея І. І., Скус О. В. Християнська церква в Умані 1793–1917 рр. – Умань, 2012. – 190 с.
 2. Кривошея І. І. Шляхта Уманщини в імперську добу (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.). – Умань: ВПЦ «Візаві», 2013. – 256 с.
 3. Якименко Л. М., Кривошея І. І. Надія Суровцова (1896–1985): у пошуках втраченого часу: Монограф. / Під ред. Галича О.А. – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – 280 с.
 4. Якименко Л., Кривошея І. Надія Суровцова (1896-1985): у пошуках втраченого часу. – Умань-Київ: КНТ, 2017. – 200 с. (перевидання)

Колективні монографії        

 1. Нарис історії Уманщини (з найдавніших часів до 60-х років ХХ століття). - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. – 266 с. (С. Ю. Монке, А. І. Петренко, Т. В. Кузнець, А. О. Карасевич, В. В. Кривошея, І. І. Кривошея)
 2. Говірки історичної Уманщини і суміжних земель : Монографія [І. І. Кривошея, О. Ю. Зелінська, Т. М. Тищенко та ін.]; За ред. Т. М. Тищенко. – Умань: РВЦ «Софія», 2008. – 259 с.
 3. Польське національне повстання 1863–1864 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів : кол. монографія / за ред.. І. Кривошеї, Н. Моравця. – Умань: ФОП Жовтий, 2014. – 185 с.
 4. Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи : кол. монографія / за ред. Р. Димчика, І. Кривошеї, Н. Моравця. – Умань-Познань-Ченстохова : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 286 с.
 5. Польське національне повстання 1830–1831 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів: кол. монографія / за ред. І. Кривошеї, Н. Моравця. – К., 2017. – 264 с.
 6. Польське національне повстання 1863–1864 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів : Кол. Монографія / За ред. І. Кривошеї, Н. Моравца. – К.: КНТ, 2017. – 185 с. (перевидання)
 7. Від інсурекції Костюшка до 1830 р. Поляки на Правобережній Україні: від міфів до фактів : Кол. монографія / За ред. І. Кривошеї, Н. Моравца. – К.: КНТ, 2017. – 216 с.

Навчальні посібники, рекомендації        

 1. Кривошея І. І., Рогожа М. М. Історія України: метод. рек. для студ. заочн. від-ня. – К.: Наук. світ, 2003. – 51 с.
 2. Завалевський Ю. І., Кривошея І. І. Історія України ХІХ століття: Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Історія та правознавство». – Чернівці: «Букрек», 2005. – 52 с.
 3. Завалевський Ю. І., Кривошея І. І., Кривошея Ір.І. Історія України ХІХ століття (за вимогами кредитно-модульної системи): Методичні рекомендації для студентів. – Умань: РВЦ «Софія», 2007. – 64 с.
 4. Кривошея І. І, Кривошея Ір. І., Скус О. В. Історія України від найдавніших часів до початку ХХІ століття (за вимогами кредитно–модульної системи) для студентів філологічних факультетів. Навч.- метод. посібник. – Умань: РВЦ «Софія», 2007. – 84 с.
 5. Бодров Ю. І., Кривошея І. І, Кривошея Ір. І. Генеалогія (за вимогами кредитно–модульної системи) для студентів історичного факультету. Методичні рекомендації. – Умань: РВЦ «Софія», 2007. – 32 с.
 6. Студентські наукові роботи з історії України (Методичні рекомендації з написання та оформлення рефератів, курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт) / Уклад. Ю. І. Бодров, І. І. Кривошея, Т. В. Кузнець. – Умань: РВЦ «Софія», 2010. – 120 с.
 7. Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. Історичний портрет (за вимогами кредитно-модульної системи) для студентів історичного факультету: Програма курсу, плани семінарських занять, рекомендована література. – Умань: РВЦ «Софія», 2011. – 34 с.
 8. Войтович Л., Кривошея І., Кривошея Ір., Целуйко О. Генеалогія: навчальний посібник для студентів історичних факультетів. Навчальний посібник. – Умань: РВЦ «Софія», 2011. – 190 с.
 9. Гордієнко В. В., Кривошея І. І. Сучасна світова історіографія: Навч. посібник. – Умань: ПП Жовтий, 2012. – 192 с.
 10. Правові аспекти управління навчальними закладами: навч. посібник / Матвійчук В. К., Кривошея І. І., Гордієнко В. В., Олєйнічук О. М. (авт.-упоряд.). – Умань: ПП Жовтий О. О., 2013. – 216 с.
 11. Історія Великобританії: навч. посібник / Уклад.: Кривошея І. І., Барвінок О. В. – Умань, 2013. – 186 с.
 12. Державний екзамен з історії України та методики її викладання: Довідник / Уклад.: Т. В. Кузнець, О. В. Дудник, І. І. Кривошея, М. М. Рогожа, О. В. Скус. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – 348 с. (з грифом МОН)
 13. Кривошея І. І. Лільберн Джон // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл./ За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів: Новий Світ-2000, 2014. – С. 385–386. – 765 с. (з грифом МОН)
 14. Історія середніх віків. Практикум. Частина І: навч. посібник / В. В. Гордієнко, Г. М. Гордієнко, І. І. Кривошея. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – 574 с. (з грифом МОН)
 15. Історія середніх віків. Практикум. Частина ІІ: навч. посібник / В. В. Гордієнко, Г. М. Гордієнко, І. І. Кривошея, О. О. Салата. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – 861 с.
 16. Студентські наукові роботи з історії: методичні рекомендації / Уклад.: І. І. Кривошея, Т. В. Кузнець. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 116 с.
 17. Історія середніх віків. Практикум. Частина І : навч. посібник / В. В. Гордієнко, Г. М. Гордієнко, І. І. Кривошея, О. О. Салата. – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – 718 с.
 18. Історія стародавнього світу : навч.-метод. комплекс для студ. істор. факультету / уклад. І. І. Кривошея. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 90 с.
 19. Студентські наукові роботи з історії : методичні рекомендації / уклад.: І. І. Кривошея, Т. В. Кузнець. – Вид. 2-е, допов. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 126 с.
 20. Спеціальні історичні дисципліни : навч.-метод. комплекс / упор. В. В. Карпенко, І. І. Кривошея. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 94 с.
 21. Історія правоохоронних органів України : Навчальний посібник для студентів історичного факультету / укл.: І. І. Кривошея, О. В. Барвінок. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 126 с.
 22. Історія середніх віків. Практикум. Частина I : навч. посібник / В. В. Гордієнко, Г. М. Гордієнко, І. І. Кривошея, О. О. Салата. – К.: КНТ, 2017. – 545 с.
 23. Історія середніх віків. Практикум. Частина II : навч. посібник / В. В. Гордієнко, Г. М. Гордієнко, І. І. Кривошея, О. О. Салата. – КНТ, 2017. – 623 с.
 24. Історія Великої Британії: Навч. посібник для студентів факультету іноземних мов денної та заочної форм навчання / укл.: І. І. Кривошея, О. В. Барвінок. – К.: КНТ, 2017. – 186 с.

Публікації архівних документів        

 1. Храбан Г. Ю. Селянська війна на Україні в 1768–1769 роках: матеріали особового архівного фонду Г. Ю. Храбана / Г. Ю. Храбан; упоряд. В. В. Сокирська, А. О. Карасевич, В. В. Карпенко, І. І. Кривошея [та ін.]. – Умань: ПП Жовтий О. О., 2012. – Ч.1. Гайдамаччина. – 441 с.
 2. Храбан Г. Ю. Селянська війна на Україні в 1768–1769 роках: матеріали особового архівного фонду Г. Ю. Храбана / Г. Ю. Храбан; упоряд. В. В. Сокирська, А. О. Карасевич, В. В. Карпенко, І. І. Кривошея [та ін.]. – Умань: ПП Жовтий О. О., 2012. – Ч.2. Коліївщина. – 678 с.

Статті        

 1. Кривошея І. І., Кузнець Т. В. Уманське дворянство на рубежі XVIII–ХІХ ст. // Педагогіка і методика навчання: теорія і практика: Міжкафедральний збірник наукових праць. – Умань, 1996. – С.122-124.
 2. Кривошея И. И. Причисление польской шляхт к российскому дворянству в конце XVIII–первой половине ХІХ веков, на примере Уманского уезда Киевской губернии // Проблем признания и утверждения в правах российского дворянства всших сословий народов Российской Империи и иностраннх граждан: Материал к Третьему научному семинару, 5–6 апреля 1997 г.– СПб., 1997. – С.12-17.
 3. Кривошея І. І., Кузнець Т. В. Становище правобережного дворянства після 1863 р. (на прикладі Уманського повіту) // Навчально–виховний процес в середній та вищій школі: проблеми, пошуки, перспективи: Збірник наукових праць. – В.ІІІ. – Умань, 1997. – С.192-195.
 4. Кривошея І. І. Уманське Базиліянське училище в мемуарах священика // Гуманітарні науки: проблеми, пошуки, перспективи: Збірник наукових праць. – Ч.IV. – К., 1997. – С.71-63.
 5. Кривошея І. І. Декласація польської шляхти в 30–50–х роках ХІХ ст. (на прикладі Уманського повіту Київської губернії) // Національні меншини Правобережної України: історія і сучасність: Науковий збірник: Серія «Праці Житомирського науково–краєзнавчого товариства дослідників Волині». – Т.18. / Відп. редактор М.Ю. Костриця. – Житомир: Видавництво «Волинь», 1998. – С.124-127.
 6. Кривошея І. І. Предводителі дворянства Уманського повіту наприкінці ХІХ – початку ХХ ст // Гуманітарні науки: проблеми пошуки, перспективи: Збірник наукових праць. – Ч.V. – Київ–Кіровоград: Трелакс ЛТД, 1998. – С.144-146.
 7. Кривошея І. І. Регулювання російським царизмом етнічного складу поміщиків в Південно–Західному краї (після польського повстання 1863 р.) //Черкащина в новітній історії української нації та держави: Збірник наукових праць / За ред. О. М. Майбороди, В. В. Масненка. – К.: Стилос, 1999. – С.168-173.
 8. Кривошея І. І. Шляхетство Уманського повіту Київської губернії в польському повстанні 1863 р. // Україна: ретроспектива і перспектива: Збірник наукових праць / Ред. колегія: Цибульський В. та ін. – К., 1999. – С.43-51.
 9. Кривошея І. І. Конфіскація уманських маєтків Олександра Потоцького до російської казни // Україна на порозі ХХІ століття: актуальні питання історії: Збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка; Редколегія О. Б. Коваленко (голова) та ін. – Київ: Стилос, 1999. – С.93-97.
 10. Кривошея І. І. Уманська шляхта в польському повстанні 1830-1831 років // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного універститету: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 1999. – Т.3. – С.119-128.
 11. Кривошея І. І. До питання про графський титул Потоцьких з Тульчина // Генеалогічні записки Українського Геральдичного Товариства. – Біла Церква, 2000. – С.21-22.
 12. Кривошея І. І. Дворянські роди Уманського повіту внесені до родовідної дворянської книги Київської губернії наприкінці XVIII – перша половина ХІХ ст. // Генеалогічні записки Українського Геральдичного Товариства. – Біла Церква, 2000. – С.121-126.
 13. Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. Уманщина в XIV–XVI ст. // Гуманітарні науки: проблеми, пошуки, перспективи. Збірник наукових праць. Частина VI. / Редкол.: В. Г. Кузь (голов. ред.) та ін. – К.: Знання, 2000. – С.79-83.
 14. Кривошея І. І. Інкорпорація уманської шляхти до стану російського дворянства (1793-1829 рр.) // Український історичний збірник – 2000 / Редкол.: В. А. Смолій (голов. ред) та ін. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2000. – С.31-44.
 15. Кривошея І. Генеалогія Потоцьких з Тульчина: проблеми дослідження // Ogrody rezydencji XVIII–XIX wieku w Europie Środkowej i wschodniej oray problemy ich ochrony. Ogrody Potockich: Materiały z konferencji jdbytej w dniach 22–26 maja 1999 roku w Lancucie i Zofiówce. – Warszawa, 2000. – S.32-34.
 16. Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. Роль Переяславського полку і його старшини в державотворчих процесах в Україні XVII–XVIII ст. // Українська національна ідея: витоки і сьогодення: Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 7–8 жовтня 1999 року. – К.: «Знання», 2000. – С.51–53.
 17. Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. Українське питання в планах Третього Рейху //Суд пам’яті: Матеріали міжвузівської науково–практичної конференції, присвяченої 55–річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр. – К.: «Знання», 2000. – С.62–65.
 18. Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. Уманщина в XIV–XVI ст. //Гуманітарні науки: проблеми, пошуки, перспективи. Збірник наукових праць. Частина VI. / Редкол.: В. Г. Кузь (голов. ред.) та ін. – К.: Знання, 2000. – С.79–83.
 19. Кривошея І. Поділ спадщини Станіслава Щенсного Потоцького // Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Ogrody rezydencji XVIII–XIX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej oray problemy ich ochrony. Ogrody Czartoryskich. Humań, 9-13 lipca 2000 roku . – Warszawa, 2001. – S.183-188.
 20. Кривошея І. І. Князі Чорторийські на Україні: сторінки історії (до XVII ст.) // Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Ogrody rezydencji XVIII–XIX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej oray problemy ich ochrony. Ogrody Czartoryskich. Humań, 9-13 lipca 2000 roku . – Warszawa, 2001. – S.45-48.
 21. Кривошея І. І., Подойніцина Н. Ю. Шляхетство Правобережної України в кінці XVIII – початку ХХ століття: короткий огляд історіографії // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: історичні науки / Українська історіографія на рубежі століть: Матеріали міжнародної конференції, 25-26 жовтня 2001 р. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2001. – Т.7 (9). – С.263-269.
 22. Кривошея І. І., Подойніцина Н. Ю. Шляхетство Поділля в кінці XVIII – початку ХХ століття: радянська й українська історіографія // Поділля у контексті української історії / Ред. кол.: Лойко О. Г. (відповідальний редактор), Григорчук П. С., Давидюк А. Т. та ін. - Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет, 2001. – С.108-113.
 23. Кривошея І. І. Шляхетські роди Уманського повіту Київської губернії записані в однодворці // Генеалогічні записки Українського Геральдичного Товариства / Гол. ред. Є. Чернецький. – Біла Церква: ТехДокумент, 2001. – C.205-212.
 24. Кривошея І. І. Поміщики Уманського повіту між польськими повстаннями (30-50-ті роки ХІХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип. 3. – К.: Ін-т історії України, 2001. – C.158-170.
 25. Кривошея І. І. Шляхта Уманщини XVI–XVII ст. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Збірка наукових статей. – Вип. 11. – К.: Шлях, Часи козацькі, 2002. – C.155-158.
 26. Кривошея Іг. Генеалогія українського селянства Уманщини. Котюки. // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Біла Церква, 2002. – Вип. III. – С.100–103.
 27. Кривошея І. І. До історії дворянства Уманського повіту Київської губернії (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) // Український історичний збірник (2003) / Головний редактор В. Смолій; заступник редактора Т. Чухліб. – Вип.5. – К.: Інститут історії України НАН України, 2003. – C.149-168.
 28. Кривошея І. І. «Королем стають, князем народжуються»: князі Любомирські в історії українських земель XVII-XVIII століть // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей – Вип.12. – Київ: ХІК, Часи козацькі, 2003. – C.198-201.
 29. Krywoszeja I. Ród Czartorzskich na Ukrainie: od prawosławia do katoliczymu (Князі Чорторийські на Україні: від православ’я до католицизму) Czartoryscy – Polska – Europa. Historia i współczesność: Materiały pokonferenczjne pod redakcją Zbigniewa Barana. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Czartoryscy – Polska – Europa. Historia i współczesność, 8-10 listopada 2001 r. – Kraków: DjaF, 2003. – S.101-106.
 30. Кривошея І. І. Демагнатеризація латифундій Правобережної України (перша третина ХІХ ст.): уманські маєтки Потоцьких // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип. VI. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2003. – С.56-69.
 31. Завалевський Ю. І., Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. Шляхетство Правобережної України напередодні повстання 1863–1864 рр. //Україна – Росія: історія та сучасність: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Гол. ред. Кузь В. Г. – Умань: ТОВ «Аналітик», 2003. – С.105–108.
 32. Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. Російське законодавство про шляхетство Правобережної України (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) //Сангушківські читання: Збірник наукових праць І Всеукраїнської наукової конференції (24–25 січня 2003 р., м. Славута) / Редкол.: В. Г. Берковський (голова), Ю. М. Панишко (відп. ред.) та інші. – Львів: «ПП. Бодлак», 2004. – С.161–167.
 33. Кривошея І. І., Фицик І. Д. Князі Чорторийські в XVI-XVII ст.: між православ’ям та католицизмом // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей – Вип.13. – Київ: ХІК, Часи козацькі, 2004. – С.296-300.
 34. Кривошея І. І. До питання про польську колонізацію Уманщини в першій половині XVII ст. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей – Вип.13. – Київ: ХІК, Часи козацькі, 2004. – C.164-166.
 35. Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. До питання про інкорпорацію та юридичну легітимацію шляхти Правобережної України в Російській імперії (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.). //Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Вип. 16. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2004. – С.82–91.
 36. Кривошея И. Еврейские страницы истории города Умани // Материалы Двенадцатой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. – Т. II. – М., Институт славяноведения РАН, 2005. – С.126-137.
 37. Кривошея І. І., Зелінська О. Ю., Тищенко Т. М. Сторінки історії Уманського василіанського монастиря – колиски поетів «української школи» в польській літературі // Warszawskie Zeszyty Ukrainistycsne. – T.19-20. – Warszawa, 2005. – S.99-110.
 38. Кривошея І. Магнатерія Потоцьких на Уманщині у другій половині XVIII століття // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей – Вип.14. – Київ: ХІК, Часи козацькі, 2005. – С.205-209.
 39. Кривошея И. Демагнатаризация латифундий на Правобережной Украине (первая треть ХІХ в.): Уманские имения Потоцких // Социальна трансформация и межэтнические отношения на Правобережной Украине: 19 – начало 20 вв. Сб. статей / Под ред. К. Мацузато (Славяно-евразийские исследования. Вып. 8). – Sapporo – Москва, 2005. – С.8-29.
 40. Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. Борзнянська сотня: родоводи козацько-старшинські (XVII–XVIII ст.) //Знаки питання в історії України: українська історія у європейському контексті: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної конференції / Упор. Страшко Є. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – С.18–24.
 41. Кривошея І. Уманська василіанська школа в період свого розквіту (1796-1830 рр.) // Історико-педагогічний альманах. – К., 2005. – Вип. 1. – С.92-98.
 42. Кривошея І. І. Магнатерія Потоцьких на Уманщині у другій половині XVIII століття // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей – Вип.14. – Київ: ХІК, Часи козацькі, 2005. – С.205-209.
 43. Кривошея И. Умань и паломничество брацлавских хасидов к могиле цадика Нахмана : панорама местной прессы (80-е годы XX - начало XXI в.). // Материалы Тринадцатой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. – М.: Сэфэр, 2006. – С.478-490.
 44. Кривошея І. І. Стосунки польських аристократів і Василіанського ордену в XVIII столітті (на прикладі магнатів Потоцьких) // Еліти і цивілізаційні процеси формування нації. – Т.1 – К.: ТОВ УВПК «ЕксОб», 2006. – С.241-249.
 45. Кривошея І. І. Уманська шляхта у польських повстаннях 1830-1831 та 1863-1864 років // Український історичний збірник – 2006. – Вип. 9. – К., 2006. – С.107-123
 46. Кривошея І. Уманські маєтки Александра Потоцького // Pamiętnik Kijowski. – T.8. – Kijów-Olsztyn, 2006. – S.163-168.
 47. Кривошея І. І., Васільєв С. А. Парки «Софіївка» та «Олександрія»: порівняльний аналіз історії створення // Старовинні парки і ботанічні сади – наукові центри збереження біорізноманіття та охорона історико-культурної спадщини: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – К.: Академперіодика, 2006. – С.62-67.
 48. Кривошея І. І. Легітимність польського графського титулу Потоцьких // Пам’ять століть. – 2006. – №5(62). – С.210-215.
 49. Кривошея І. Польські графи Потоцькі і політика Російської імперії на Півдні України (друга половина XVIII – ХІХ ст.) // Поляки на Півдні України. – Odessa-Opole-Olsztyn, 2006. – S.96-99.
 50. Кривошея Іг. Матеріали до генеалогії шляхетства Уманського повіту: Етлінгери. // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Львів, 2006. – Вип. V. – С.119-121.
 51. Кривошея І. І. Україна і Європейська Співдружність. (огляд конференції) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2006. – Вип. 6. - С.338-340.
 52. Кривошея І. І., Сокирська В. В. Тема графів Потоцьких в краєзнавчих студіях Г. Ю. Храбана // Григорій Юхимович Храбан – археолог, історик України т краєзнавець Уманщини (105-та річниця з дня народження Г. Ю. Храбана). – Умань: РВЦ «Софія», 2007. – С.48-56.
 53. Krywoszeja I. Szlashta Humańszczyzny w powastanie Listopadowem // Trudne sosiedztwo: Studie z dzijów stosunkow polsko-rosyjsko-ukrainskich w XVI–XX w. / Pod redakcij Andrzeja Szczepaniaka. – Toruń, 2007. – S.133-144.
 54. Кривошея І. І. Інтернет-ресурси як джерела інформації родинної історії польських аристократів Потоцьких // ЕМІНАК.– 2007. – №1 (липень – вересень). – С.68-72.
 55. Кривошея І. І. Три несхожих пагони одного родового дерева: непроста доля Александра, Мечислава і Болеслава Потоцьких герба «Пилява» (Тульчинська лінія) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Інституті історії України, 2007. – Вип. XIV. – С.301-308.
 56. Кривошея І. Два несхожих пагони одного родового дерева: непроста доля Мечислава і Болеслава Потоцьких герба «Пилява» (Тульчинська лінія) // Генеалогічні записки Українського Геральдичного Товариства. – Львів, 2007. – Вип. VI. – С.127-130.
 57. Кривошея І. І. Польські графи Потоцькі і політика Російської імперії на Півдні України (друга половина XVIII – ХІХ ст.) // Поляки на Півдні України: історія та сьогодення: У 2 т. – Т.1. – Жешов – Київ – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. – С.152-157.
 58. Кривошея І. І. Еволюція взаємин магнатів Потоцьких і християнських церков: на прикладі Правобережної України XVIII–XIX ст. // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2008. – Вип.15. - С.10-15.
 59. Кривошея І. І. Реформування суспільного устрою українських земель в проектах магната Станіслава Щенсни Потоцького // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – Вип.XXIV: Соціальні та національні чинники революцій і реформ в Україні: проблеми взаємовпливів. – С.61-65.
 60. Кривошея І. І. Оренда в українських маєтках Потоцьких у другій половині XVIII – першій третині XІX ст.) // Регіональні проблеми української історії: Збірник наукових праць. – Вип.1. – Умань, 2008. – С.159-165.
 61. Кривошея І. І. Магнати Потоцькі на Уманщині у XVIII ст.: до і після 1768 року // Воєнна історія. – 2008. – № 4. – С.44-55.
 62. Кривошея И. И. Польськие аристократы Потоцкие и украинско-польський диалог XVIII–XIX веков // Drogi i bezdroża komunikacji. – Gniezno, 2008. – S.135-141.
 63. Кривошея І. І. Список легітимної шляхти Уманського повіту Київської губернії кінця XVIII – першої третини ХІХ ст. // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2008. - Вип. 11. - С.106-117.
 64. Кривошея І. Польські аристократи Потоцькі на військовій, придворній та цивільній службі російській імперії (кінець XVIII – початок XX ст.) // Od Zborowa do NATO (1659-2009). Studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVII do XXI wieku: Monografia naukowa / Pod redakcją Macieja Franza i Krzysztofa Pietkiewicza. – Poznań, 2009. – Т.І.Historia. – S.439-453.
 65. Кривошея І. І. Графи Потоцькі (герб «Пилява») на службі Російській короні (кінець XVIII – початок XX ст.) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2009. – Вип.18. – С.21-27.
 66. Геральдика Умані: від козацької доби до козацької символіки // Нові дослідження пам’яток козацької доби. – Вип.18. – К.: ХІК, Часи козацькі, 2009. – С.253-257. (у співавторстві).
 67. Кривошея І. І. Гнєзно – Умань – Ланьцут: історія роду Потоцьких крізь призму історії міст Українсько – польський науковий діалог в Умані: збірник наукових праць/ за ред І. І. Кривошеї. – Умань – Гнєзно – Ланьцут – Ченстохова, 2009. – С.129-132.
 68. Кривошея І. І. Польські аристократи Потоцькі (герб «Пилява») в дзеркалі щоденників та мемуарів російської еліти // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2009. – Вип.25. – С.7-19.
 69. Кривошея І. І. Польські аристократи Потоцькі (герб «Пилява») в рецепції Філіпа Вігеля // Український історичний збірник / Редкол.: В. А. Смолій (голов. ред) та ін. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2009. – С.336-342.
 70. Кривошея І. І. Місто Умань у власності графів Потоцьких (друга чверть XVIII – перша третина ХІХ ст.): територія конфлікту, компромісу чи взаємодії? Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Інституті історії України, 2009. – Вип. XVІ. – С.173-183.
 71. Кривошея І. І. Метаморфози локальних конструкцій «центр-периферія» на Правобережній Україні в 1793-1863 роках (на прикладі латифундій графів Потоцьких (герб «Пилява») // Емінак. - 2009. - №1-4 (4). – С.45-50.
 72. Krywoszeja I., Zabolotna O. Działalność Umanskiego Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny na połu polsko-ukraińskiej współpracy naukowo-edukacyjnej // Postscriptum polonistyczne. – Katowice «Gnome», 2009. – S.267-270.
 73. Кривошея І. Магнати Потоцькі на Уманщині у XVIII ст.: до і після 1768 року // Silva Rerum Antiquarum. Księga Pamiątkowa dedykowana Prof. zw. dr hab. Bartłomiejowi Szyndlerowi / pod redakcja Roberta W. Szweda. – Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2009. – S.125-136.
 74. Кривошея І. І. Інтернет-ресурси як джерела інформації з родинної історії польських аристократів Потоцьких // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. - Львів, 2010. – Вип. VIII (нової серїі ІІ). – С.49-56.
 75. Кривошея І. І., Заболотна О. А.Умань: туристичний потенціал полікультурного міста // Українсько-польський науковий діалог в Умані. – Вип.2. Формування сучасного архітектурного середовища історичних міст на основі реабілітації історико-містобудівної спадщини / За ред. І. І. Кривошеї, С. В. Паламарчук. – Умань–Гнєзно–Ланьцут–Познань, 2010. – C.68-77.
 76. Кривошея І. І., Кривошея Ір. Внесок польських аристократів Потоцьких в історико-архітектурну спадщину Умані // Українсько-польський науковий діалог в Умані. – Вип.2. Формування сучасного архітектурного середовища історичних міст на основі реабілітації історико-містобудівної спадщини / За ред. І. І. Кривошеї, С. В. Паламарчук. – Умань–Гнєзно–Ланьцут–Познань, 2010. – C.96-102.
 77. Кривошея І., Миколайчак А. Уманський василіанський монастир – відновлення освітніх традицій // Українсько-польський науковий діалог в Умані. – Вип.2. Формування сучасного архітектурного середовища історичних міст на основі реабілітації історико-містобудівної спадщини / За ред. І. І. Кривошеї, С. В. Паламарчук. – Умань–Гнєзно–Ланьцут–Познань, 2010. – C.102-108.
 78. Кривошея І. І. Графи Потоцькі в польській еміграції XVIII-XIX століть // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – Вип. XXVIII. – С.33-37.
 79. Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. Внесок польських аристократів Потоцьких в історико-архітектурну спадщину Умані // Українсько-польський науковий діалог в Умані. – Вип.2. Формування сучасного архітектурного середовища історичних міст на основі реабілітації історико-містобудівної спадщини / За ред. І. І. Кривошеї, С. В. Паламарчук. – Умань–Гнєзно–Ланьцут–Познань, 2010. – С.96-102.
 80. Кривошея І. Польські поміщики Потоцькі (герб «Пилява») і українське селянство: ґенеза стосунків під російським контролем // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Вип. 18. Серія: Історія: Збірник наукових праць /За заг. ред. проф. П. С. Григорчука - Вінниця, 2010. – С.13-21.
 81. Кривошея І. І. Біограми представників аристократичного роду Потоцьких (герб «Пилява») на сторінках новітніх польських довідників та словників // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2010. – Вип.41. – С.189-194.
 82. Кривошея І. І. Останній романтик роду: Алєксандр Потоцький (1798-1868) // Історія Уманщини в іменах: збірник наукових праць. – Вип.1. – Умань: ПП Жовтий, 2010. – С.119-129.
 83. Кривошея І. Потоцькі (гербу «Пилява») на Правобережній Україні у XVIII – ХІХ ст. // Historia – mentalność – tożsamość. Studia z historii, historiografii I metodologii historii. – Poznan: Instytut historii UAM, 2010. – S.203-210.
 84. Кривошея І. Місто Умань і графи Потоцькі (1726–1832 рр.): періодизація та загальна характеристика // Częstochowski teki historycne / Red. M. Trąbski, N. Morawiec, R.W. Szwed. – T.I. – Częstochowa; PTH, 2010. – S.93–105.
 85. Kryvosheia I. Ewolucje konstrukcji lokalnych „centrum – prowincja”. Transformacja magnackich minipaństw na Prawobrzeżnej Ukrainie w latach 1793– 1863 (na przykładzie latyfundiów hrabiów Potockich (herbu Pilawa) // Studia Europaea Gnesnensia. – Gniezno: IKE, 2010. – S.347-356.
 86. Кривошея И. И. Польские магнаты Потоцкие и Российская империя: проблема взаимоотношений в контексте геополитических изменений в Европе во второй половине XVIII в. / И. И. Кривошея // Общество, государство, верховная власть в России (Средние века и ранее Новое время): Сб. ст. памяти акад. Л. В. Черепнина. – М.: Языки славянских культур, 2010. – С.909–917.
 87. Кривошея І. Графи Потоцькі в польській еміграції XVIII–XIX століття // Zeszyty Historyczne. XI. Z dziejów emigracji Polskiej XVIII–XX w. / pod red. J. Dziwoki, B. Urbanowicz. – Częstochowa, 2010. – S.301–311.
 88. Заболотна О. А., Кривошея І. І.Рух міст-побратимів в контексті польсько-українського співробітництва: партнерство Умані з Ланьцутом і Гнєзном // Наукові записки «Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України». Серія «Політичні науки». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 4. – 2010. – С.178-187 (у співавторстві).
 89. Кривошея І. І., Васільєв С. А. Надання місту Умань магдебурзького права: стан і перспективи дослідження // Нові дослідження пам’яток козацької доби. – Вип.11. – К.: ХІК, Часи козацькі, 2010.
 90. Кривошея І. І. Досліджуємо і вивчаємо Уманщину // Краєзнавство Черкащини. Збірник. – Черкаси: «Вертикаль», видавець Кандич С. Г., 2011. – С.80–82.
 91. Кривошея І. І. Джерела до історії та генеалогії шляхти Правобережної України: списки родів, внесених до родовідної книги Київської губернії по Уманському повіту кінця XVIII – першої третини ХІХ століття // Козацька скарбниця. Гетьманські читання: Збірник наукових статей. – Чернівці: Букрек, 2011. – Вип.7. – С.59–77.
 92. Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. Туристичні об’єкти Умані доби Потоцьких (1726 – 1832 рр.) // Чигиринщина: історія і сьогодення. Матеріали науково-практичної конференції 30 вересня – 1 жовтня 2010 р. – Черкаси: «Вертикаль», видавець Кандич С. Г., 2011. – С.402–407.
 93. Кривошея І. І. З історії міської геральдики Умані // Умань – історичне місто. – Умань: ДІАЗ «Стара Умань», 2011. – С.12-13.
 94. Йорданов В., Кривошея І. Культурна спадщина античності на Балканах аспекти її використання сьогодні (на прикладі с. Баня у гірській місцевості Болгарії) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. - К., 2011. – Вип. 44 (2). – С.127-134.
 95. Кривошея І. І. Уманське кохання Олександра Потоцького // Вікно в Умань: Альманах. – Умань, 2011. – С.2-3.
 96. Кривошея І., Заболотна О. П’ять років партнерства Умань (Україна) – Гнєзно (Польща): спільна європейська перспектива // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Вип. 19. Серія: Історія: Збірник наукових праць /За заг. ред. проф. П.С. Григорчука - Вінниця, 2011. – С.161-165.
 97. Кривошея І. Міждисциплінарні індивідуальні гуманітарні студії (МІГуС) в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини // Розвиток освітніх систем у глобальному вимірі: тенденції і прогнози: Матеріали міжнародної наукової конференції (26-27 травня 2011). – Частина І. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – С.92-95.
 98. Кривошея І., Солощенко Т. Освіта поляків Умані (кінець XVIII – початок ХХ ст.) // Матеріали ХХІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Освіта на Поділлі: минуле та сьогодення». (До 100-річчя заснування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського). – Вінниця, 2011. – С.115-119
 99. Кривошея І. Умань – місто на кордоні Речі Посполитої і Запорізької Січі // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2011. – Вип.52. – С.180-184.
 100. Кривошея І. І. До історії надвірних козацьких формувань на Уманщині у XVIII столітті // Częstochowskie teki historyczne. – Т. 2 / Red. Norbert Morawiec, Robert W. Szwed, Maciej Trąbski. – Częstochowa, 2011. – S.41-46.
 101. Барвінок О., Кривошея І. Шляхта Уманщини, внесена до родовідної книги дворянства Подільської губернії // Регіональні проблеми української історії: Збірник наукових праць. – Вип.4. – Умань, 2012. – С.118 – 142.
 102. Кривошея І., Солощенко Т. Культурне життя поляків в Умані (кінець XVIII – початок ХХ століття) // Актуальні проблеми археології, історії та історичного краєзнавства Буго-Дніпровського межиріччя: Збірник наукових праць / Відп. ред. В. І. Марочка, А. Г. Морозова. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – С.313 – 318.
 103. Барвінок О., Кривошея І. Меценатська та доброчинна діяльність Болєслава Потоцького на Поділлі // Актуальні проблеми археології, історії та історичного краєзнавства Буго-Дніпровського межиріччя: Збірник наукових праць / Відп. ред. В. І. Марочка, А. Г. Морозова. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – С.429 – 433.
 104. Барвінок О. В., Кривошея І. І. Військова та станова кар’єра предводителя дворянства Подільської губернії графа Аркадія Моркова // Рівень впливу соціально-гуманітарних наук на розвиток сучасного суспільства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 25 – 26 травня 2012 року). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2012. – С.8–12.
 105. Кривошея І., Солощенко Т. Історіографія та джерела історії польської спільноти Уманщини наприкінці XVIII – початку ХІХ ст. // Україна і Польща: історичне сусідство. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. – Вінниця, ТОВ «Нілан ЛТД», 2012. – С.177–183.
 106. Кривошея І. Партнерство Гнєзно – Умань: 10 ключів успіху // Ukraina – Polska – Unia Europejska: polityczny, gospodarczy i społeczno-kulturalny wymiar współpracy / Pod redakcją Katarzyny Jędraszczyk, Oresta krasiwskiego i Witolda Sobczaka. – Poznań, 2012. – S.387–398 /Gnieźnieńskie studia Europejskie – Seria monografie. t. 7./
 107. Заболотна О., Кривошея І. Співпраця з Польщею як шлях інтеграції в Європейський Союз: Уманський державний педагогічний університет на ниві польсько-української співпраці (2005 – 2009 рр.) // Polska – Ukraina: dziedzictwo i współcyesność. – Słupsk: Akademia Pomorska w Słupsku, 2012. – С.348–354.
 108. Кривошея І. І., Васільєв С. А. Уманська фортеця – втрачений символ військової слави // ХХІV Вінницька Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція «Козацтво в історії України (до 360-річчя битви під Батогом)». Збірник матеріалів. – Вінниця, 2012. – С.380–388.
 109. Кривошея І. І. Джерела до історії та генеалогії шляхти Правобережної України: список родів, внесених до родовідної книги Київської губернії по Уманському повіту кінця XVIII – першої третини ХІХ ст. // Генеалогічні записки. – Львів, 2012. – Вип. Х. – С.36–44.
 110. Кривошея І. І. Рецепція культурного життя Умані в мемуарній літературі: доба польських аристократів Потоцьких (1726 – 1832 рр.) // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №6. Історичні науки: Зб. Наукових праць. – Вип. 9: Ювілейний випуск до 70-річчя професора Борисенка Володимира Йосиповича. – К., 2012. – С.199–208.
 111. Krywoszeja I. Pola rodu Potockich w powstaniu I rozwoju szkoly oo. Bazyloanow w Humaniu w 2 pol. XVIII i pocz. XIX wieku // Biuletyn (Lańcut). – 2012. – № 4-5 – S.30-39.
 112. Кривошея І. І. Надвірні козацькі формування магнатів Потоцьких на Уманщині у XVIII ст. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Збірник наукових праць. – Вип. 21. – К., 2012. – Ч.ІІ. – С.164-168.
 113. Кривошея І. Джерела до історії та генеалогії шляхти Правобережної України: список родів, внесених до родовідної книги Київської губернії по Уманському повіту кінця XVIII – першої третини ХІХ ст. (літера С) // Генеалогічні записки. – Львів, 2012. – Вип. X (нової серії IV) – С.36–44.
 114. Kryvosheya I., Zabolotna O. Uman pilgrimage: blessing or scourge? // Tourism in the circle on the European culture. – Seria Orbis Terrarum. – Vol.II. – Gniezno, 2013. – S.141–150.
 115. Кривошея І., Заболотна О. Сім років партнерства: Уманський державний педагогічний університет і Університет імені Адама Міцкевича в Познані // Cum reverentia, gratia, amicitia… (Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod redakcją Jolanty Migdal i Agnieszki Piotrowskiej-Wojaczyk). – Poznań, Wydawnictwo RYZ, 2013. – S.515–521.
 116. Кривошея І. І. Польські аристократи Потоцькі в російських Державних Думах // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2013. – Вип. 78. – С.114-116.
 117. Кривошея І. Повсякденне життя вихованців Уманської василіанської школи (1765 – 1834) // Болховітіновський щорічник 2012. Відповідальний редактор К. Крайній. – К.: НКПІКЗ, 2013. – С.135–141.
 118. Kryvosheya I., Zabolotna O. Uman pilgrimage: blessing or scourge? // Tourism in the circle on the European culture. – Seria Orbis Terrarum. – Vol.II. – Gniezno, 2013. – S.141–150.
 119. Krywoszeja I. Powstannie Styczniowe 1863 r. na Humanzsznie // Leszczyński Notatnil Akademicki. – 2013 (Rok XII). – Nr. 47. – S.16.
 120. Кривошея І. І., Ярцун Ю. О. Уманські пенати Надії Суровцової – осередок українства // Краєзнавство Черкащини. – 2013. – №10. – С.124–129.
 121. Кривошея І. І., Ярцун Ю. О. Повсякденне життя шляхти Київської губернії в сучасній українській історіографії // Гілея (науковий вісник): збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: ПП «Видавництво «Гілея», 2014. – Вип. 88 (9). – С.75–78.
 122. Кривошея І., Якименко Л. Українсько-російські відносини в поетичній інтерпретації Тараса Шевченка // Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: збірник наукових праць / відп. ред. Г. І. Мартинова. – Умань: РВЦ «Візаві», 2014. – С.153–163.
 123. Кривошея І., Якименко Л. Козацька доба в ранній творчості Тараса Шевченка // Краєзнавча Шевченкіана України. Матеріали ХІІІ Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка, м. Канів, 24-25 жовтня 2014 р. / За заг. ред. О. П. Реєнта. – Черкаси, 2014 – С.61–69.
 124. Кривошея І. Відгомін Січневого повстання 1863 р. на Уманщині // Powstanie Styczniowe w regionie Częstochowskim i w Wojewódzwie Kaliskim (1863 – 1864). – Częstochowa, 2014. – S.337–352.
 125. Кривошея І. І., Якименко Л. М. Гендерний аспект мілітаристського дискурсу в егодокументах: компаративний аналіз мемуарів «уманського періоду» Надії Суровцової та Петра Курінного (1914–1917) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2014. - Вип. 90 - С.117-122.
 126. Кривошея І., Якименко Л. «Епоха великого хаосу»: перспектива вирішення українсько-російських протиріч в оцінці Зб. Бжезинського // Емінак. – 2015. - №3. – С.88-93.
 127. Барвінок О. В., Кривошея І. І. Імперське законодавство про дворянське самоврядування у піведнно-західних губерніях Росії (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея»», 2015. – Вип. 100 (9). – С.11-16.
 128. Кривошея І. І., Якименко Л. Політика Володимира Путіна в оцінці Зб. Бжезинського // / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея»», 2015. – Вип. 101 (10). – С.193-197.
 129. Кривошея І., Васільєв С. Місто Умань як фортифікаційний об’єкт та економічний осередок у XVII–XVIII ст. // Twierdze osiemnastowiecznej Europy: Studia z dziejów nowożytnej sztuki wojskowej / Pod redakcją Macieja Trąbskiego. – Oświńcim: Napoleon V, 2016. – S.42–53.
 130. Kryvosheia I. Basilian Monks in the West – East Dialogue: Cultural and Religious Aspect // World in Dialogue. Intercultural Problems in the Religious, Economic, Communication and Educational Context. Orbis Terrarum. – Vol.V – Poznań, 2016. – S.93–107.
 131. Кривошея І., Якименко Л. Участь Надії Суровцової в Українській національно-демократичній революції (1917 – 1921 рр.) // Київські історичні студії : зб. наук. праць. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – №1. – С.78–86.
 132. Кривошея І. І, Якименко Л. М. Участь ОБСЕ у вирішенні збройних конфліктів на пострадянському просторі: проблема Нагірного Карабаху (1992–2016) і Донбасу (2014-2016) (на матеріалі електронних видань) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 110. – С.122–129.
 133. Кривошея І. І., Якименко Л.М. Змалювання повксякденного життя уманчан в егодокументах Надії Суровцової та Петра Курінного (перше десятиліття ХХ ст.) // Уманська старовина: Науковий журнал. – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – Вип. 1. – С.75–81.
 134. Кривошея І., Якименко Л. Уманський дендропарк "Софіївка" в етнографічно-краєзнавчих і художньо-документальних розвідках Надії Суровцової // Автохтонні та інтродуковані рослини: Збірник наук. праць. - Умань, 2016. - С.145-153.
 135. Кривошея І. І, Якименко Л. М. Збереження світової культурної спадщини ЮНЕСКО: відновлення Пальміри в умовах війни в Сирії (на матеріалі електронних видань) // Київські історичні студії : зб. наук. праць. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – №2. – С.138–143.
 136. Кривошея І. Василіанський орден на Правобережній Україні в др. пол. ХVІІІ – пер. трет. ХІХ ст. // Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи : кол. монографія / за ред. Р. Димчика, І. Кривошеї, Н. Моравця. – Умань-Познань-Ченстохова : ФОП Жовтий О. О., 2016. – С.117–132.
 137. Кривошея І., Якименко Л. Етнографічно-краєзнавча діяльність уманської дослідниці Надії Суровцової // Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи : кол. монографія / за ред. Р. Димчика, І. Кривошеї, Н. Моравця. – Умань-Познань-Ченстохова : ФОП Жовтий О. О., 2016. – С.261–272.
 138. Кривошея І. І., Якименко Л. М. Збереження світової культурної спадщини ЮНЕСКО в умовах регіональних військово-політичних конфліктів // Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО : матеріали ІІІ і IV Міжнародних науково-практичних конференцій : [зб. наук. праць] / ред. кол. А. В. Ковров, Є. В. Клименко, В. Л. Цубенко [та ін.]. – Одеса, 2016. – С.35–40.
 139. Кривошея І. І., Якименко Л. М. Змалювання повсякденного життя уманчан в егодокументах Надії Суровцової та Петра Курінного (перше десятиліття ХХ ст.) // Уманська старовина: Науковий журнал. – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – Вип. 2. – С.75–81.
 140. Кривошея І. І., Якименко Л. М. Навчальні заклади Умані початку ХХ століття (на матеріалі спогадів Надії Суровцової) // Уманська старовина: Науковий журнал. - Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. - Вип. 2. - С.79-86.
 141. Кривошея І. І. Духовенство Уманського повіту Київської губернії й повстання 1830-1831 та 1863-1864 рр. // Польське визвольне повстання 1863 р. : Матеріали Міжнародної наукової конференції «Польське визвольне повстання 1863 р.», присвяченої 154-й річниці Січневого повстання 1863 року (м. Київ, 25 квітня 2017 р.). Збірник наукових статей (гол. ред. Новікова-Вигран О.С., упорядник Гоменюк В.М.) / Національний історико-архітектурний заповідник музей «Київська фортеця». – К., 2017. – С.38-43.
 142. Кривошея І. Уманська шляхта в польському повстанні 1830 – 1831 рр. // Польське національне повстання 1830 – 1831 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів: кол. монографія / за ред. І. Кривошеї, Н. Моравця. – К., 2017. – С.147–157.
 143. Кривошея І. Соціальна декласація уманської шляхти // Польське національне повстання 1830–1831 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів: кол. монографія / за ред. І. Кривошеї, Н. Моравця. – К., 2017. – С.232–255.
 144. Кривошея І. І., Квасневська О. С. Російська ментальна «матрьошка» у дзеркалі європейських тревелогів миколаївської доби // Емінак: науковий щоквартальник. – 2017. – № 1 (17) (січень – березень) – Т. 2. – С.9–17.
 145. Кривошея І. І., Квасневська О. С. Компаративні студії з російської ментальності Миколаївської епохи як антидот проти «русского миража» // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 118 (3). – С.25–30.
 146. Кривошея І. І., Якименко Л. М. Політика США щодо Азербайджану у перші роки президентства Дж. Буша (2001-2002 рр.) // Емінак: науковий щоквартальник. – 2017. – № 1 (17) (січень – березень) – Т. 2. – С.69–74.
 147. Кривошея І., Квасневська О. «Переходъ въ другую страну съ другимъ народом», або співроздуми із А. фон Гакстгаузеном про ментальні відмінності між росіянами та українцями // Емінак: науковий щоквартальник. – 2017. – № 2 (18) (квітень – березень) – Т. 3. – С.10–19.
 148. Кривошея І. І. Відшукання «російського дворянства» мешканцями українських маєтків польських аристократів Потоцьких (кінець XVIII – перша половина XIX ст.) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2017. – Спецвипуск пам’яті Володимира Кривошеї. – С.38–42.
 149. Кривошея І., Кривошея Ір. Трансформації бунчукового товариства на етапі інкорпорації до складу російського дворянства в останній третині XVIII ст. // Historia na źródłach oparta studia ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi w 65. rocznicę urodzin, pod red. A. Stroynowskiego. – Częstochowa, 2017. – S.321–328.
 150. Кривошея І. Освітні «проекти» польських аристократів Потоцьких на українських землях (XVIII–XIX ст.) // Над Віслою і Дніпром: Польща і Україна в європейській перспективі – минуле і сучасність. Збірник наукових праць на пошану професора Омеляна Вішки (1940-2014). – Торунь-Київ : Міжнародний науково-освітній консорціум імені Люсьєна Февра, 2017. – Т. 1 – С.12–19.
 151. Кривошея І., Якименко Л. Римські угоди та створення Євратому – один із ключових етапів інтеграційного процесу в післявоєнній Європі (50-ті роки ХХ століття) // Scriptorium nostrum. – 2017. – № 1 (7). – С.219-232. (електронний журнал - http://sn.kspu.edu/index.php/sn/article/view/184/152)
 152. Кривошея І., Якименко Л. Кримські об’єкти культурної спадщини ЮНЕСКО: постанексійний синдром (на матеріалах електронних видань) // Київські історичні студії: наук. журнал. – К., 2017. - № 1(4). – С.120–128.
 153. Кривошея І. І., Кривошея Ір. І, Якименко Л. М. Історія Уманщини на сторінках «Киевской старины»: проблематика та інформаційний потенціал публікацій // Уманська старовина: Науковий журнал. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2017. – Вип. 3. – С.115–125.
 154. Кривошея І., Кривошея Ір., Якименко Л. Повстання/війна 1768-1769 р. на сторінках часопису «Киевская старина» (1882 – 1906 рр.) // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Збірник наукових статей. Випуск 26. – К., 2017. – С.340-347.

Брошури        

 1. Кривошея І. І., Кривошея І. В., Близнюк І. В. Уманщина в етнополітичній історії України (кінець XVIIІ – перша третина XIX ст.). – К.: ІПіЕД НАНУ, 1998. – 81 с.
 2. Кривошея І. Потоцькі на Уманщині: перша половина ХІХ століття (науково–методичні матеріали до вивчення тем з історії України ХІХ ст.). – К.: Знання, 1999. – 33 с.
 3. Кривошея І. Потоцькі герба Пілява: Тульчинська лінія. – К.: Науковий світ, 2000. – 16 с.
 4. Кривошея І. І. Графи Потоцькі: сторінки історії тульчинської лінії. – Умань, 2005. – 20 с.
 5. Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. Родинна хроніка: генеалогічні та історико-краєзнавчі нариси. –Умань: РВЦ «Софія», 2006. – 88 с.
 6. Кривошея І. І., Васільєв С. А., Парки «Софіївка» та «Олександрія» (кінець XVIII - початок XX ст.): порівняльний аналіз історії створення. Умань: РВЦ «Софія», 2007. – 32 с.
 7. Кривошея І. І., Косенко І. С. «Софіївка» – Одіссея Потоцьких К.: Академперіодика, 2007. – 48 с.
 8. Кривошея І., Фуркало В. Хасиди в Умані : історія і сучасність. – Умань: РВЦ. «Софія», 2007. – 18 с.
 9. Катюк О., Кривошея І. Дерево роду: історико-генеалогічний нарис. – Умань: [Б.в.], 2008. - 34, 26 c., [4]арк. фотоіл.
 10. Кривошея І. І., Барвінок (Прилуцька) О. В. Нарис історії Уманського краєзнавчого музею. – Умань: РВЦ «Софія», 2008. – 56 с.
 11. Кривошея І. І. Уманський василіанський монастир. 1765-1834. – Умань: Софія, 2009. – 28 с. (Серія «Уманські старожитності»).
 12. Кривошея І. І. Історія та геральдика Умані. – Умань: РВЦ «Софія», 2010. – 24 с. (Серія «Уманські старожитності»).
 13. Васільєв С. А., Кривошея І. І. Парки «Софіївка» та «Олександрія» (кінець XVIII – початок ХХ ст.): компаративний аналіз історії. – Умань: РВЦ «Софія», 2010. – 32 с. (Серія «Уманські старожитності»).
 14. Кривошея І. І. Історія та геральдика Умані. – 2-ге вид. – Умань: РВЦ «Софія», 2012. – 28 с. (Серія «Уманські старожитності»).
 15. Кривошея І. І. Січневе повстання на Уманщині. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2013. – 30 с. (Серія «Уманські старожитності»).

Рецензії        

 1. Кривошея І. І. Рецензія: Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) / Упорядники: В. М. Константінова, І. І. Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І. – К.: «Освіта України», 2006. – 528 с. // Історико-педагогічний альманах. – 2009. – №2. – С.95.
 2. Кривошея І. І., Моравєц Н. Рецензія на монографію: Тригуб О.П. Розгром української церковної опозиції в Російській православній церкві (1922-1939 рр.): Монографія. – Миколаїв: ТОВ «Фірма «Іліон», 2009. – 312 с. // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2010. – Вип.33. – C.374-376.
 3. Кривошея І. І. Рецензія на монографію: Чернецький Є. А. Браницькі: - Біла Церква: Видавець Пшонківський О. В., 2011. – 736 с. // Генеалогічні записки. – Львів, 2011. – Вип. ІХ. – С.90–91.
 4. Кривошея І. І. Рецензія на монографію: Катажина Єндращик. Стратегічне українсько–польське партнерство. Польща в політиці незалежної України. – Познань: Познанське видавництво, 2010. – 426 с. // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2011. – Вип. 44 (2). – С.756-759.
 5. Кривошея І., Моравєц Н. Рецензія на монографію: Мажанна Кучиньска. Із Заходу на Схід. Обивателі Речі Посполитої в олтарях Російської Церкви. – Краків: Колегіум Колумбінум, 2011. – 297 + XXV с. // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2011. – Вип. 49 (7). – С.701-702.
 6. Кривошея І. І. Рецензія на монографію: Antoniewicz M. Protoplasci ksiąząt Radziwillow. Dzije mitu i mendry historiografii. – Warszawa: DiG, 2011. – 423 s. // Генеалогічні записки. – Львів, 2012. – Вип. Х. – С.93.
 7. Кривошея І. Рецензія на монографію: Тромбські Мацей. Полки авангарду коронного війська в 1768–1794 роках. – Забже–Тарновські Гури, 2012. – 202 с., iл. // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2012. – Вип. 59 (4). – С.821–822.
 8. Кривошея І. І. Рецензія на монографію: Srogosz Tadeusz. Żołnierz swawolny. Z dziejów obyczajów armii koronnej w XVII wieku. – Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2010. – 264 s. (Срогош Тадеуш. Солдат свавільний. З історії звичаїв коронної армії у XVII столітті. – Варшава: Видавництво DiG, 2010. – 264 с.) // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2012. – Вип. 66 (11). – С.707-708.
 9. Кривошея І. Рецензія: Antoniewicz M. Protoplasci ksiazat Radziwillow. Dzieje mitu i meandry historiografii. – Warszawa: Wyd. DiG, 2011. – 423 s. // Генеалогічні записки. – Львів, 2012. – Вип. X (нової серії IV) – С.93–94.
 10. Кривошея І. І. Рецензія на монографію: Anusik Zbigniew. Studia i szkice staropolskie. – Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2011. – ss. 853: il., mapy (Анусік Збігневю Студійї та нариси старопольськію – Лодзь: Університет Лодзький, 2011. – 853 с.: іл.) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2013. – Вип. 76. – С.260.
 11. Кривошея І.І. Рецензія на монографію: Андрєєв В.М. Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого: Монографія. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. – 476 с. // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2013. - Вип. 68. - С. 731-732.
 12. Кривошея І., Моравєц Н. Рецензія на монографію: Dymczyk R. Kobiety Świętej Góry Athos. Nieobecna obecność. – Poznań: UAM, 2017. – 228 s. (Димчик Р. Жінки Святої Гори Афон. Відсутня присутність. – Познань : УАМ, 2017. – 228 с.) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 124 (9). – С. 346–347.

Тези доповідей на конференціях          

 1. Кривошея І. Останній господар «Софіївки» – Олександр Потоцький // Старовинні парки і проблеми їх збереження: Тези доповідей 2–го міжнародного симпозіуму, присвяченого 200–річчю дендрологічного парку «Софіївка». – Умань, 1996. – C.55.
 2. Кривошея І. Уманська шляхта в польському повстанні 1830–1831 років // Етносоціальні процеси на Середньому Подніпров’ї: минуле і сучасність: Матеріали доповідей Міжнародної конференції. – Черкаси, 1999. – С.16-17.
 3. Кривошея И. Польские магнаты Потоцкие и Российская империя: проблема взаимоотношений в контексте геополитических изменений в Европе во второй половине XVIII в. // «Общество, государство, верховная власть в России в средние века и ранее Новое время в контексте истории Европы и Азии (X–XVIII века)». Международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения академика Л. В. Черепнина. Москва, 30 ноября – 2 декабря 2005 г.: Тезисы докладов и сообщений / Препринт. – Москва, 2005. – С.272-275.
 4. Кривошея И. Конфликт или компромисс: взаимоотношения польских аристократов Потоцких и еврейских общин Правобережной Украины (XVIII–XIX вв.) // Тезисы докладов Четырнадцатой Ежегодной Международной междисциплинарной Конференции по Иудаике: Секция «История евреев в Центральной и Восточной Европе». – Москва, 2007. – С.8-9.
 5. Кривошея И. Интернет-ресурсы как источник информации о Яне Амосе Коменском: обзор украинского и российского сегментов // Jan Amos Komeński – nauczyciel Europy. – Leszno, 18 – 19 listopada 2010 r. – S.15.
 6. Барвінок О., Кривошея І. Роль Уманського товариства охорони пам’яток в археологічному дослідженні краю на початку ХХ ст. // Прадавні землероби Південно-Східної Європи: Тези доповідей міжнародної наукової конференції. – Київ-Тальянки, 2011. – С.16-19.
 7. Кривошея І. І. Палац Потоцьких в Умані: таємниця яка чекає на розкриття // Старовинні парки і ботанічні сади – наукові центри збереження біорізноманіття рослин та охорони історико-культурної спадщини: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – С.29-30.
 8. Кривошея І. І. Інтердисциплінарний характер дослідження історичних джерел (на прикладі мемуарної літератури) // «Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук: мова, освіта, культура»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Умань, 26-27 квітня 2012 р.). – Умань: ПП Жовтий О. О., 2012. – С.180–182.
 9. Кривошея И. И., Якименко Л. Н. Проект создания СНГ в оценке Зб. Бжезинского // Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура», посвященная 26-ой годовщине Комратского государственного университета 10 февраля 2017: СБОРНИК ТЕЗИСОВ. – ТОМ II. Лингвистика. Всеобщая история и археология. Философия. Транзитология. Этнология, гагаузоведение, региональные исследования. Культура и искусство. – Составители Т. И. Раковчена, Т. Г. Великова, А. К. Папцова. – КОМРАТ, 2017. – С.158–160.
ГОЛОВНА     БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА     СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ     КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ     КОНТАКТИ

Всі права захищено © Ігор Кривошея