Ігор Кривошея
персональний сайт
ГОЛОВНА     БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА     СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ     КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ     КОНТАКТИ

Список публікацій

Автореферат | Монографії | Колективні монографії
Навчальний комплекс / посібник (гриф МОН)
Навчальні посібники, рекомендації | Публікації архівних документів
Статті | Брошури | Рецензії | Тези доповідей на конференціях

 

Автореферат    

 1. Кривошея І. І. Еволюція дворянства Правобережної України наприкінці ХVIII - початку ХХ ст. (за матеріалами Київської губернії) [Текст] : автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / Кривошея Ігор Іванович ; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1997. – 17 с.

   

Монографії        

 1. Кузнець Т. В., Кривошея І. І., Скус О. В. Християнська церква в Умані 1793–1917 рр. – Умань, 2012. – 190 с.

 2. Кривошея І. І. Шляхта Уманщини в імперську добу (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.). – Умань: ВПЦ «Візаві», 2013. – 256 с.

 3. Якименко Л. М., Кривошея І. І. Надія Суровцова (1896–1985): у пошуках втраченого часу: Монограф. / Під ред. Галича О.А. – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – 280 с.

 4. Якименко Л., Кривошея І. Надія Суровцова (1896-1985): у пошуках втраченого часу. – Умань-Київ: КНТ, 2017. – 200 с. (перевидання)

   

Колективні монографії        

 1. Нарис історії Уманщини (з найдавніших часів до 60-х років ХХ століття). - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. – 266 с. (С. Ю. Монке, А. І. Петренко, Т. В. Кузнець, А. О. Карасевич, В. В. Кривошея, І. І. Кривошея)

 2. Говірки історичної Уманщини і суміжних земель : Монографія [І. І. Кривошея, О. Ю. Зелінська, Т. М. Тищенко та ін.]; За ред. Т. М. Тищенко. – Умань: РВЦ «Софія», 2008. – 259 с.

 3. Польське національне повстання 1863–1864 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів : кол. монографія / за ред.. І. Кривошеї, Н. Моравця. – Умань: ФОП Жовтий, 2014. – 185 с.

 4. Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи : кол. монографія / за ред. Р. Димчика, І. Кривошеї, Н. Моравця. – Умань-Познань-Ченстохова : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 286 с.

 5. Польське національне повстання 1830–1831 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів: кол. монографія / за ред. І. Кривошеї, Н. Моравця. – К., 2017. – 264 с.

 6. Польське національне повстання 1863–1864 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів : Кол. Монографія / За ред. І. Кривошеї, Н. Моравца. – К.: КНТ, 2017. – 185 с. (перевидання)

 7. Від інсурекції Костюшка до 1830 р. Поляки на Правобережній Україні: від міфів до фактів : Кол. монографія / За ред. І. Кривошеї, Н. Моравца. – К.: КНТ, 2017. – 216 с.

   

Навчальний комплекс / посібник (гриф МОН)        

 1. Державний екзамен з історії України та методики її викладання: Довідник / Уклад.: Т. В. Кузнець, О. В. Дудник, І. І. Кривошея, М. М. Рогожа, О. В. Скус. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – 348 с. (з грифом МОН)

 2. Історія середніх віків. Практикум. Частина І: навч. посібник / В. В. Гордієнко, Г. М. Гордієнко, І. І. Кривошея. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – 574 с. (з грифом МОН)

 3. Кривошея І. І. Лільберн Джон // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл./ За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів: Новий Світ-2000, 2014. – С. 385–386. – 765 с. (з грифом МОН)

 4. Історія середніх віків. Практикум. Частина ІІ: навч. посібник / В. В. Гордієнко, Г. М. Гордієнко, І. І. Кривошея, О. О. Салата. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – 861 с.

 5. Історія середніх віків. Практикум. Частина I : навч. посібник / В. В. Гордієнко, Г. М. Гордієнко, І. І. Кривошея, О. О. Салата. – К.: КНТ, 2017. – 545 с.

 6. Історія середніх віків. Практикум. Частина II : навч. посібник / В. В. Гордієнко, Г. М. Гордієнко, І. І. Кривошея, О. О. Салата. – КНТ, 2017. – 623 с.

 7. Історія Великої Британії: Навч. посібник для студентів факультету іноземних мов денної та заочної форм навчання / укл.: І. І. Кривошея, О. В. Барвінок. – К.: КНТ, 2017. – 186 с.

   

Навчальні посібники, рекомендації        

 1. Кривошея І. І., Рогожа М. М. Історія України: метод. рек. для студ. заочн. від-ня. – К.: Наук. світ, 2003. – 51 с.

 2. Завалевський Ю. І., Кривошея І. І. Історія України ХІХ століття: Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Історія та правознавство». – Чернівці: «Букрек», 2005. – 52 с.

 3. Завалевський Ю. І., Кривошея І. І., Кривошея Ір.І. Історія України ХІХ століття (за вимогами кредитно-модульної системи): Методичні рекомендації для студентів. – Умань: РВЦ «Софія», 2007. – 64 с.

 4. Кривошея І. І, Кривошея Ір. І., Скус О. В. Історія України від найдавніших часів до початку ХХІ століття (за вимогами кредитно–модульної системи) для студентів філологічних факультетів. Навч.- метод. посібник. – Умань: РВЦ «Софія», 2007. – 84 с.

 5. Бодров Ю. І., Кривошея І. І, Кривошея Ір. І. Генеалогія (за вимогами кредитно–модульної системи) для студентів історичного факультету. Методичні рекомендації. – Умань: РВЦ «Софія», 2007. – 32 с.

 6. Студентські наукові роботи з історії України (Методичні рекомендації з написання та оформлення рефератів, курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт) / Уклад. Ю. І. Бодров, І. І. Кривошея, Т. В. Кузнець. – Умань: РВЦ «Софія», 2010. – 120 с.

 7. Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. Історичний портрет (за вимогами кредитно-модульної системи) для студентів історичного факультету: Програма курсу, плани семінарських занять, рекомендована література. – Умань: РВЦ «Софія», 2011. – 34 с.

 8. Войтович Л., Кривошея І., Кривошея Ір., Целуйко О. Генеалогія: навчальний посібник для студентів історичних факультетів. Навчальний посібник. – Умань: РВЦ «Софія», 2011. – 190 с.

 9. Гордієнко В. В., Кривошея І. І. Сучасна світова історіографія: Навч. посібник. – Умань: ПП Жовтий, 2012. – 192 с.

 10. Правові аспекти управління навчальними закладами: навч. посібник / Матвійчук В. К., Кривошея І. І., Гордієнко В. В., Олєйнічук О. М. (авт.-упоряд.). – Умань: ПП Жовтий О. О., 2013. – 216 с.

 11. Історія Великобританії: навч. посібник / Уклад.: Кривошея І. І., Барвінок О. В. – Умань, 2013. – 186 с.

 12. Студентські наукові роботи з історії: методичні рекомендації / Уклад.: І. І. Кривошея, Т. В. Кузнець. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 116 с.

 13. Історія середніх віків. Практикум. Частина І : навч. посібник / В. В. Гордієнко, Г. М. Гордієнко, І. І. Кривошея, О. О. Салата. – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – 718 с.

 14. Історія стародавнього світу : навч.-метод. комплекс для студ. істор. факультету / уклад. І. І. Кривошея. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 90 с.

 15. Студентські наукові роботи з історії : методичні рекомендації / уклад.: І. І. Кривошея, Т. В. Кузнець. – Вид. 2-е, допов. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 126 с.

 16. Спеціальні історичні дисципліни : навч.-метод. комплекс / упор. В. В. Карпенко, І. І. Кривошея. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 94 с.

 17. Історія правоохоронних органів України : Навчальний посібник для студентів історичного факультету / укл.: І. І. Кривошея, О. В. Барвінок. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 126 с.

   

Публікації архівних документів        

 1. Храбан Г. Ю. Селянська війна на Україні в 1768–1769 роках: матеріали особового архівного фонду Г. Ю. Храбана / Г. Ю. Храбан; упоряд. В. В. Сокирська, А. О. Карасевич, В. В. Карпенко, І. І. Кривошея [та ін.]. – Умань: ПП Жовтий О. О., 2012. – Ч.1. Гайдамаччина. – 441 с.

 2. Храбан Г. Ю. Селянська війна на Україні в 1768–1769 роках: матеріали особового архівного фонду Г. Ю. Храбана / Г. Ю. Храбан; упоряд. В. В. Сокирська, А. О. Карасевич, В. В. Карпенко, І. І. Кривошея [та ін.]. – Умань: ПП Жовтий О. О., 2012. – Ч.2. Коліївщина. – 678 с.

   

Статті        

 1. Кривошея І. І., Кузнець Т. В. Уманське дворянство на рубежі XVIII–ХІХ ст. // Педагогіка і методика навчання: теорія і практика: Міжкафедральний збірник наукових праць. – Умань, 1996. – С.122-124.

 2. Кривошея И. И. Причисление польской шляхт к российскому дворянству в конце XVIII–первой половине ХІХ веков, на примере Уманского уезда Киевской губернии // Проблем признания и утверждения в правах российского дворянства всших сословий народов Российской Империи и иностраннх граждан: Материал к Третьему научному семинару, 5–6 апреля 1997 г.– СПб., 1997. – С.12-17.

 3. Кривошея І. І., Кузнець Т. В. Становище правобережного дворянства після 1863 р. (на прикладі Уманського повіту) // Навчально–виховний процес в середній та вищій школі: проблеми, пошуки, перспективи: Збірник наукових праць. – В.ІІІ. – Умань, 1997. – С.192-195.

 4. Кривошея І. І. Уманське Базиліянське училище в мемуарах священика // Гуманітарні науки: проблеми, пошуки, перспективи: Збірник наукових праць. – Ч.IV. – К., 1997. – С.71-63.

 5. Кривошея І. І. Декласація польської шляхти в 30–50–х роках ХІХ ст. (на прикладі Уманського повіту Київської губернії) // Національні меншини Правобережної України: історія і сучасність: Науковий збірник: Серія «Праці Житомирського науково–краєзнавчого товариства дослідників Волині». – Т.18. / Відп. редактор М.Ю. Костриця. – Житомир: Видавництво «Волинь», 1998. – С.124-127.

 6. Кривошея І. І. Предводителі дворянства Уманського повіту наприкінці ХІХ – початку ХХ ст // Гуманітарні науки: проблеми пошуки, перспективи: Збірник наукових праць. – Ч.V. – Київ–Кіровоград: Трелакс ЛТД, 1998. – С.144-146.

 7. Кривошея І. І. Регулювання російським царизмом етнічного складу поміщиків в Південно–Західному краї (після польського повстання 1863 р.) //Черкащина в новітній історії української нації та держави: Збірник наукових праць / За ред. О. М. Майбороди, В. В. Масненка. – К.: Стилос, 1999. – С.168-173.

 8. Кривошея І. І. Шляхетство Уманського повіту Київської губернії в польському повстанні 1863 р. // Україна: ретроспектива і перспектива: Збірник наукових праць / Ред. колегія: Цибульський В. та ін. – К., 1999. – С.43-51.

 9. Кривошея І. І. Конфіскація уманських маєтків Олександра Потоцького до російської казни // Україна на порозі ХХІ століття: актуальні питання історії: Збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка; Редколегія О. Б. Коваленко (голова) та ін. – Київ: Стилос, 1999. – С.93-97.

 10. Кривошея І. І. Уманська шляхта в польському повстанні 1830-1831 років // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного універститету: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 1999. – Т.3. – С.119-128.

 11. Кривошея І. І. До питання про графський титул Потоцьких з Тульчина // Генеалогічні записки Українського Геральдичного Товариства. – Біла Церква, 2000. – С.21-22.

 12. Кривошея І. І. Дворянські роди Уманського повіту внесені до родовідної дворянської книги Київської губернії наприкінці XVIII – перша половина ХІХ ст. // Генеалогічні записки Українського Геральдичного Товариства. – Біла Церква, 2000. – С.121-126.

 13. Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. Уманщина в XIV–XVI ст. // Гуманітарні науки: проблеми, пошуки, перспективи. Збірник наукових праць. Частина VI. / Редкол.: В. Г. Кузь (голов. ред.) та ін. – К.: Знання, 2000. – С.79-83.

 14. Кривошея І. І. Інкорпорація уманської шляхти до стану російського дворянства (1793-1829 рр.) // Український історичний збірник – 2000 / Редкол.: В. А. Смолій (голов. ред) та ін. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2000. – С.31-44.

 15. Кривошея І. Генеалогія Потоцьких з Тульчина: проблеми дослідження // Ogrody rezydencji XVIII–XIX wieku w Europie Środkowej i wschodniej oray problemy ich ochrony. Ogrody Potockich: Materiały z konferencji jdbytej w dniach 22–26 maja 1999 roku w Lancucie i Zofiówce. – Warszawa, 2000. – S.32-34.

 16. Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. Роль Переяславського полку і його старшини в державотворчих процесах в Україні XVII–XVIII ст. // Українська національна ідея: витоки і сьогодення: Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 7–8 жовтня 1999 року. – К.: «Знання», 2000. – С.51–53.

 17. Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. Українське питання в планах Третього Рейху //Суд пам’яті: Матеріали міжвузівської науково–практичної конференції, присвяченої 55–річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр. – К.: «Знання», 2000. – С.62–65.

 18. Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. Уманщина в XIV–XVI ст. //Гуманітарні науки: проблеми, пошуки, перспективи. Збірник наукових праць. Частина VI. / Редкол.: В. Г. Кузь (голов. ред.) та ін. – К.: Знання, 2000. – С.79–83.

 19. Кривошея І. Поділ спадщини Станіслава Щенсного Потоцького // Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Ogrody rezydencji XVIII–XIX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej oray problemy ich ochrony. Ogrody Czartoryskich. Humań, 9-13 lipca 2000 roku . – Warszawa, 2001. – S.183-188.

 20. Кривошея І. І. Князі Чорторийські на Україні: сторінки історії (до XVII ст.) // Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Ogrody rezydencji XVIII–XIX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej oray problemy ich ochrony. Ogrody Czartoryskich. Humań, 9-13 lipca 2000 roku . – Warszawa, 2001. – S.45-48.

 21. Кривошея І. І., Подойніцина Н. Ю. Шляхетство Правобережної України в кінці XVIII – початку ХХ століття: короткий огляд історіографії // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: історичні науки / Українська історіографія на рубежі століть: Матеріали міжнародної конференції, 25-26 жовтня 2001 р. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2001. – Т.7 (9). – С.263-269.

 22. Кривошея І. І., Подойніцина Н. Ю. Шляхетство Поділля в кінці XVIII – початку ХХ століття: радянська й українська історіографія // Поділля у контексті української історії / Ред. кол.: Лойко О. Г. (відповідальний редактор), Григорчук П. С., Давидюк А. Т. та ін. - Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет, 2001. – С.108-113.

 23. Кривошея І. І. Шляхетські роди Уманського повіту Київської губернії записані в однодворці // Генеалогічні записки Українського Геральдичного Товариства / Гол. ред. Є. Чернецький. – Біла Церква: ТехДокумент, 2001. – C.205-212.

 24. Кривошея І. І. Поміщики Уманського повіту між польськими повстаннями (30-50-ті роки ХІХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип. 3. – К.: Ін-т історії України, 2001. – C.158-170.

 25. Кривошея І. І. Шляхта Уманщини XVI–XVII ст. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Збірка наукових статей. – Вип. 11. – К.: Шлях, Часи козацькі, 2002. – C.155-158.

 26. Кривошея Іг. Генеалогія українського селянства Уманщини. Котюки. // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Біла Церква, 2002. – Вип. III. – С.100–103.

 27. Кривошея І. І. До історії дворянства Уманського повіту Київської губернії (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) // Український історичний збірник (2003) / Головний редактор В. Смолій; заступник редактора Т. Чухліб. – Вип.5. – К.: Інститут історії України НАН України, 2003. – C.149-168.

 28. Кривошея І. І. «Королем стають, князем народжуються»: князі Любомирські в історії українських земель XVII-XVIII століть // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей – Вип.12. – Київ: ХІК, Часи козацькі, 2003. – C.198-201.

 29. Krywoszeja I. Ród Czartorzskich na Ukrainie: od prawosławia do katoliczymu (Князі Чорторийські на Україні: від православ’я до католицизму) Czartoryscy – Polska – Europa. Historia i współczesność: Materiały pokonferenczjne pod redakcją Zbigniewa Barana. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Czartoryscy – Polska – Europa. Historia i współczesność, 8-10 listopada 2001 r. – Kraków: DjaF, 2003. – S.101-106.

 30. Кривошея І. І. Демагнатеризація латифундій Правобережної України (перша третина ХІХ ст.): уманські маєтки Потоцьких // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип. VI. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2003. – С.56-69.

 31. Завалевський Ю. І., Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. Шляхетство Правобережної України напередодні повстання 1863–1864 рр. //Україна – Росія: історія та сучасність: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Гол. ред. Кузь В. Г. – Умань: ТОВ «Аналітик», 2003. – С.105–108.

 32. Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. Російське законодавство про шляхетство Правобережної України (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) //Сангушківські читання: Збірник наукових праць І Всеукраїнської наукової конференції (24–25 січня 2003 р., м. Славута) / Редкол.: В. Г. Берковський (голова), Ю. М. Панишко (відп. ред.) та інші. – Львів: «ПП. Бодлак», 2004. – С.161–167.

 33. Кривошея І. І., Фицик І. Д. Князі Чорторийські в XVI-XVII ст.: між православ’ям та католицизмом // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей – Вип.13. – Київ: ХІК, Часи козацькі, 2004. – С.296-300.

 34. Кривошея І. І. До питання про польську колонізацію Уманщини в першій половині XVII ст. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей – Вип.13. – Київ: ХІК, Часи козацькі, 2004. – C.164-166.

 35. Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. До питання про інкорпорацію та юридичну легітимацію шляхти Правобережної України в Російській імперії (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.). //Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Вип. 16. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2004. – С.82–91.

 36. Кривошея И. Еврейские страницы истории города Умани // Материалы Двенадцатой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. – Т. II. – М., Институт славяноведения РАН, 2005. – С.126-137.

 37. Кривошея І. І., Зелінська О. Ю., Тищенко Т. М. Сторінки історії Уманського василіанського монастиря – колиски поетів «української школи» в польській літературі // Warszawskie Zeszyty Ukrainistycsne. – T.19-20. – Warszawa, 2005. – S.99-110.

 38. Кривошея І. Магнатерія Потоцьких на Уманщині у другій половині XVIII століття // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей – Вип.14. – Київ: ХІК, Часи козацькі, 2005. – С.205-209.

 39. Кривошея И. Демагнатаризация латифундий на Правобережной Украине (первая треть ХІХ в.): Уманские имения Потоцких // Социальна трансформация и межэтнические отношения на Правобережной Украине: 19 – начало 20 вв. Сб. статей / Под ред. К. Мацузато (Славяно-евразийские исследования. Вып. 8). – Sapporo – Москва, 2005. – С.8-29.

 40. Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. Борзнянська сотня: родоводи козацько-старшинські (XVII–XVIII ст.) //Знаки питання в історії України: українська історія у європейському контексті: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної конференції / Упор. Страшко Є. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – С.18–24.

 41. Кривошея І. Уманська василіанська школа в період свого розквіту (1796-1830 рр.) // Історико-педагогічний альманах. – К., 2005. – Вип. 1. – С.92-98.

 42. Кривошея І. І. Магнатерія Потоцьких на Уманщині у другій половині XVIII століття // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей – Вип.14. – Київ: ХІК, Часи козацькі, 2005. – С.205-209.

 43. Кривошея И. Умань и паломничество брацлавских хасидов к могиле цадика Нахмана : панорама местной прессы (80-е годы XX - начало XXI в.). // Материалы Тринадцатой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. – М.: Сэфэр, 2006. – С.478-490.

 44. Кривошея І. І. Стосунки польських аристократів і Василіанського ордену в XVIII столітті (на прикладі магнатів Потоцьких) // Еліти і цивілізаційні процеси формування нації. – Т.1 – К.: ТОВ УВПК «ЕксОб», 2006. – С.241-249.

 45. Кривошея І. І. Уманська шляхта у польських повстаннях 1830-1831 та 1863-1864 років // Український історичний збірник – 2006. – Вип. 9. – К., 2006. – С.107-123

 46. Кривошея І. Уманські маєтки Александра Потоцького // Pamiętnik Kijowski. – T.8. – Kijów-Olsztyn, 2006. – S.163-168.

 47. Кривошея І. І., Васільєв С. А. Парки «Софіївка» та «Олександрія»: порівняльний аналіз історії створення // Старовинні парки і ботанічні сади – наукові центри збереження біорізноманіття та охорона історико-культурної спадщини: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – К.: Академперіодика, 2006. – С.62-67.

 48. Кривошея І. І. Легітимність польського графського титулу Потоцьких // Пам’ять століть. – 2006. – №5(62). – С.210-215.

 49. Кривошея І. Польські графи Потоцькі і політика Російської імперії на Півдні України (друга половина XVIII – ХІХ ст.) // Поляки на Півдні України. – Odessa-Opole-Olsztyn, 2006. – S.96-99.

 50. Кривошея І. Матеріали до генеалогії шляхетства Уманського повіту: Етлінгери. // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Львів, 2006. – Вип. V. – С.119-121.

 51. Кривошея І. І. Україна і Європейська Співдружність. (огляд конференції) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2006. – Вип. 6. - С.338-340.

 52. Кривошея І. І., Сокирська В. В. Тема графів Потоцьких в краєзнавчих студіях Г. Ю. Храбана // Григорій Юхимович Храбан – археолог, історик України т краєзнавець Уманщини (105-та річниця з дня народження Г. Ю. Храбана). – Умань: РВЦ «Софія», 2007. – С.48-56.

 53. Krywoszeja I. Szlashta Humańszczyzny w powastanie Listopadowem // Trudne sosiedztwo: Studie z dzijów stosunkow polsko-rosyjsko-ukrainskich w XVI–XX w. / Pod redakcij Andrzeja Szczepaniaka. – Toruń, 2007. – S.133-144.

 54. Кривошея І. І. Інтернет-ресурси як джерела інформації родинної історії польських аристократів Потоцьких // ЕМІНАК.– 2007. – №1 (липень – вересень). – С.68-72.

 55. Кривошея І. Два несхожих пагони одного родового дерева: непроста доля Мечислава і Болеслава Потоцьких герба «Пилява» (Тульчинська лінія) // Генеалогічні записки Українського Геральдичного Товариства. – Львів, 2007. – Вип. VI. – С.127-130.

 56. Кривошея І. І. Три несхожих пагони одного родового дерева: непроста доля Александра, Мечислава і Болеслава Потоцьких герба «Пилява» (Тульчинська лінія) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Інституті історії України, 2007. – Вип. XIV. – С.301-308.

 57. Кривошея І. І. Польські графи Потоцькі і політика Російської імперії на Півдні України (друга половина XVIII – ХІХ ст.) // Поляки на Півдні України: історія та сьогодення: У 2 т. – Т.1. – Жешов – Київ – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. – С.152-157.

 58. Кривошея І. І. Еволюція взаємин магнатів Потоцьких і християнських церков: на прикладі Правобережної України XVIII–XIX ст. // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2008. – Вип.15. - С.10-15.

 59. Кривошея І. І. Реформування суспільного устрою українських земель в проектах магната Станіслава Щенсни Потоцького // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – Вип.XXIV: Соціальні та національні чинники революцій і реформ в Україні: проблеми взаємовпливів. – С.61-65.

 60. Кривошея І. І. Оренда в українських маєтках Потоцьких у другій половині XVIII – першій третині XІX ст.) // Регіональні проблеми української історії: Збірник наукових праць. – Вип.1. – Умань, 2008. – С.159-165.

 61. Кривошея І. І. Магнати Потоцькі на Уманщині у XVIII ст.: до і після 1768 року // Воєнна історія. – 2008. – № 4. – С.44-55.

 62. Кривошея И. И. Польськие аристократы Потоцкие и украинско-польський диалог XVIII–XIX веков // Drogi i bezdroża komunikacji. – Gniezno, 2008. – S.135-141.

 63. Кривошея І. І. Список легітимної шляхти Уманського повіту Київської губернії кінця XVIII – першої третини ХІХ ст. // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2008. - Вип. 11. - С.106-117.

 64. Кривошея І. Польські аристократи Потоцькі на військовій, придворній та цивільній службі російській імперії (кінець XVIII – початок XX ст.) // Od Zborowa do NATO (1659-2009). Studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVII do XXI wieku: Monografia naukowa / Pod redakcją Macieja Franza i Krzysztofa Pietkiewicza. – Poznań, 2009. – Т.І.Historia. – S.439-453.

 65. Кривошея І. І. Графи Потоцькі (герб «Пилява») на службі Російській короні (кінець XVIII – початок XX ст.) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2009. – Вип.18. – С.21-27.

 66. Кривошея І. І. Геральдика Умані: від козацької доби до козацької символіки // Нові дослідження пам’яток козацької доби. – Вип.18. – К.: ХІК, Часи козацькі, 2009. – С.253-257. (у співавторстві).

 67. Кривошея І. І. Гнєзно – Умань – Ланьцут: історія роду Потоцьких крізь призму історії міст Українсько – польський науковий діалог в Умані: збірник наукових праць/ за ред І. І. Кривошеї. – Умань – Гнєзно – Ланьцут – Ченстохова, 2009. – С.129-132.

 68. Кривошея І. І. Польські аристократи Потоцькі (герб «Пилява») в дзеркалі щоденників та мемуарів російської еліти // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2009. – Вип.25. – С.7-19.

 69. Кривошея І. І. Польські аристократи Потоцькі (герб «Пилява») в рецепції Філіпа Вігеля // Український історичний збірник / Редкол.: В. А. Смолій (голов. ред) та ін. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2009. – С.336-342.

 70. Кривошея І. І. Місто Умань у власності графів Потоцьких (друга чверть XVIII – перша третина ХІХ ст.): територія конфлікту, компромісу чи взаємодії? Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Інституті історії України, 2009. – Вип. XVІ. – С.173-183.

 71. Кривошея І. І. Метаморфози локальних конструкцій «центр-периферія» на Правобережній Україні в 1793-1863 роках (на прикладі латифундій графів Потоцьких (герб «Пилява») // Емінак. - 2009. - №1-4 (4). – С.45-50.

 72. Krywoszeja I., Zabolotna O. Działalność Umanskiego Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny na połu polsko-ukraińskiej współpracy naukowo-edukacyjnej // Postscriptum polonistyczne. – Katowice «Gnome», 2009. – S.267-270.

 73. Кривошея І. Магнати Потоцькі на Уманщині у XVIII ст.: до і після 1768 року // Silva Rerum Antiquarum. Księga Pamiątkowa dedykowana Prof. zw. dr hab. Bartłomiejowi Szyndlerowi / pod redakcja Roberta W. Szweda. – Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2009. – S.125-136.

 74. Кривошея І. І. Інтернет-ресурси як джерела інформації з родинної історії польських аристократів Потоцьких // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. - Львів, 2010. – Вип. VIII (нової серїі ІІ). – С.49-56.

 75. Кривошея І. І., Заболотна О. А. Умань: туристичний потенціал полікультурного міста // Українсько-польський науковий діалог в Умані. – Вип.2. Формування сучасного архітектурного середовища історичних міст на основі реабілітації історико-містобудівної спадщини / За ред. І. І. Кривошеї, С. В. Паламарчук. – Умань–Гнєзно–Ланьцут–Познань, 2010. – C.68-77.

 76. Кривошея І. І., Кривошея Ір. Внесок польських аристократів Потоцьких в історико-архітектурну спадщину Умані // Українсько-польський науковий діалог в Умані. – Вип.2. Формування сучасного архітектурного середовища історичних міст на основі реабілітації історико-містобудівної спадщини / За ред. І. І. Кривошеї, С. В. Паламарчук. – Умань–Гнєзно–Ланьцут–Познань, 2010. – C.96-102.

 77. Кривошея І., Миколайчак А. Уманський василіанський монастир – відновлення освітніх традицій // Українсько-польський науковий діалог в Умані. – Вип.2. Формування сучасного архітектурного середовища історичних міст на основі реабілітації історико-містобудівної спадщини / За ред. І. І. Кривошеї, С. В. Паламарчук. – Умань–Гнєзно–Ланьцут–Познань, 2010. – C.102-108.

 78. Кривошея І. І. Графи Потоцькі в польській еміграції XVIII-XIX століть // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – Вип. XXVIII. – С.33-37.

 79. Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. Внесок польських аристократів Потоцьких в історико-архітектурну спадщину Умані // Українсько-польський науковий діалог в Умані. – Вип.2. Формування сучасного архітектурного середовища історичних міст на основі реабілітації історико-містобудівної спадщини / За ред. І. І. Кривошеї, С. В. Паламарчук. – Умань–Гнєзно–Ланьцут–Познань, 2010. – С.96-102.

 80. Кривошея І. Польські поміщики Потоцькі (герб «Пилява») і українське селянство: ґенеза стосунків під російським контролем // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Вип. 18. Серія: Історія: Збірник наукових праць /За заг. ред. проф. П. С. Григорчука - Вінниця, 2010. – С.13-21.

 81. Кривошея І. І. Біограми представників аристократичного роду Потоцьких (герб «Пилява») на сторінках новітніх польських довідників та словників // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2010. – Вип.41. – С.189-194.

 82. Кривошея І. І. Останній романтик роду: Алєксандр Потоцький (1798-1868) // Історія Уманщини в іменах: збірник наукових праць. – Вип.1. – Умань: ПП Жовтий, 2010. – С.119-129.

 83. Кривошея І. Потоцькі (гербу «Пилява») на Правобережній Україні у XVIII – ХІХ ст. // Historia – mentalność – tożsamość. Studia z historii, historiografii I metodologii historii. – Poznań: Instytut historii UAM, 2010. – S.203-210.

 84. Кривошея І. Місто Умань і графи Потоцькі (1726–1832 рр.): періодизація та загальна характеристика // Częstochowski teki historycne / Red. M. Trąbski, N. Morawiec, R.W. Szwed. – T.I. – Częstochowa; PTH, 2010. – S.93–105.

 85. Kryvosheia I. Ewolucje konstrukcji lokalnych „centrum – prowincja”. Transformacja magnackich minipaństw na Prawobrzeżnej Ukrainie w latach 1793– 1863 (na przykładzie latyfundiów hrabiów Potockich (herbu Pilawa) // Studia Europaea Gnesnensia. – Gniezno: IKE, 2010. – S.347-356.

 86. Кривошея И. И. Польские магнаты Потоцкие и Российская империя: проблема взаимоотношений в контексте геополитических изменений в Европе во второй половине XVIII в. / И. И. Кривошея // Общество, государство, верховная власть в России (Средние века и ранее Новое время): Сб. ст. памяти акад. Л. В. Черепнина. – М.: Языки славянских культур, 2010. – С.909–917.

 87. Кривошея І. Графи Потоцькі в польській еміграції XVIII–XIX століття // Zeszyty Historyczne. XI. Z dziejów emigracji Polskiej XVIII–XX w. / pod red. J. Dziwoki, B. Urbanowicz. – Częstochowa, 2010. – S.301–311.

 88. Заболотна О. А., Кривошея І. І. Рух міст-побратимів в контексті польсько-українського співробітництва: партнерство Умані з Ланьцутом і Гнєзном // Наукові записки «Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України». Серія «Політичні науки». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 4. – С.178-187 (у співавторстві).

 89. Кривошея І. І., Васільєв С. А. Надання місту Умань магдебурзького права: стан і перспективи дослідження // Нові дослідження пам’яток козацької доби. – Вип.11. – К.: ХІК, Часи козацькі, 2010.

 90. Кривошея І. І. Досліджуємо і вивчаємо Уманщину // Краєзнавство Черкащини. Збірник. – Черкаси: «Вертикаль», видавець Кандич С. Г., 2011. – С.80–82.

 91. Кривошея І. І. Джерела до історії та генеалогії шляхти Правобережної України: списки родів, внесених до родовідної книги Київської губернії по Уманському повіту кінця XVIII – першої третини ХІХ століття // Козацька скарбниця. Гетьманські читання: Збірник наукових статей. – Чернівці: Букрек, 2011. – Вип.7. – С.59–77.

 92. Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. Туристичні об’єкти Умані доби Потоцьких (1726 – 1832 рр.) // Чигиринщина: історія і сьогодення. Матеріали науково-практичної конференції 30 вересня – 1 жовтня 2010 р. – Черкаси: «Вертикаль», видавець Кандич С. Г., 2011. – С.402–407.

 93. Кривошея І. І. З історії міської геральдики Умані // Умань – історичне місто. – Умань: ДІАЗ «Стара Умань», 2011. – С.12-13.

 94. Йорданов В., Кривошея І. Культурна спадщина античності на Балканах аспекти її використання сьогодні (на прикладі с. Баня у гірській місцевості Болгарії) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. - К., 2011. – Вип. 44 (2). – С.127-134.

 95. Кривошея І. І. Уманське кохання Олександра Потоцького // Вікно в Умань: Альманах. – Умань, 2011. – С.2-3.

 96. Кривошея І., Заболотна О. П’ять років партнерства Умань (Україна) – Гнєзно (Польща): спільна європейська перспектива // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Вип. 19. Серія: Історія: Збірник наукових праць /За заг. ред. проф. П.С. Григорчука - Вінниця, 2011. – С.161-165.

 97. Кривошея І. Міждисциплінарні індивідуальні гуманітарні студії (МІГуС) в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини // Розвиток освітніх систем у глобальному вимірі: тенденції і прогнози: Матеріали міжнародної наукової конференції (26-27 травня 2011). – Частина І. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – С.92-95.

 98. Кривошея І., Солощенко Т. Освіта поляків Умані (кінець XVIII – початок ХХ ст.) // Матеріали ХХІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Освіта на Поділлі: минуле та сьогодення». (До 100-річчя заснування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського). – Вінниця, 2011. – С.115-119

 99. Кривошея І. Умань – місто на кордоні Речі Посполитої і Запорізької Січі // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2011. – Вип.52. – С.180-184.

 100. Кривошея І. І. До історії надвірних козацьких формувань на Уманщині у XVIII столітті // Częstochowskie teki historyczne. – Т. 2 / Red. Norbert Morawiec, Robert W. Szwed, Maciej Trąbski. – Częstochowa, 2011. – S.41-46.

 101. Барвінок О., Кривошея І. Шляхта Уманщини, внесена до родовідної книги дворянства Подільської губернії // Регіональні проблеми української історії: Збірник наукових праць. – Вип.4. – Умань, 2012. – С.118 – 142.

 102. Кривошея І., Солощенко Т. Культурне життя поляків в Умані (кінець XVIII – початок ХХ століття) // Актуальні проблеми археології, історії та історичного краєзнавства Буго-Дніпровського межиріччя: Збірник наукових праць / Відп. ред. В. І. Марочка, А. Г. Морозова. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – С.313 – 318.

 103. Барвінок О., Кривошея І. Меценатська та доброчинна діяльність Болєслава Потоцького на Поділлі // Актуальні проблеми археології, історії та історичного краєзнавства Буго-Дніпровського межиріччя: Збірник наукових праць / Відп. ред. В. І. Марочка, А. Г. Морозова. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – С.429 – 433.

 104. Барвінок О. В., Кривошея І. І. Військова та станова кар’єра предводителя дворянства Подільської губернії графа Аркадія Моркова // Рівень впливу соціально-гуманітарних наук на розвиток сучасного суспільства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 25 – 26 травня 2012 року). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2012. – С.8–12.

 105. Кривошея І., Солощенко Т. Історіографія та джерела історії польської спільноти Уманщини наприкінці XVIII – початку ХІХ ст. // Україна і Польща: історичне сусідство. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. – Вінниця, ТОВ «Нілан ЛТД», 2012. – С.177–183.

 106. Кривошея І. Партнерство Гнєзно – Умань: 10 ключів успіху // Ukraina – Polska – Unia Europejska: polityczny, gospodarczy i społeczno-kulturalny wymiar współpracy / Pod redakcją Katarzyny Jędraszczyk, Oresta Krasiwskiego i Witolda Sobczaka. – Poznań, 2012. – S.387–398 /Gnieźnieńskie studia Europejskie – Seria monografie. t. 7./

 107. Заболотна О., Кривошея І. Співпраця з Польщею як шлях інтеграції в Європейський Союз: Уманський державний педагогічний університет на ниві польсько-української співпраці (2005 – 2009 рр.) // Polska – Ukraina: dziedzictwo i współcyesność. – Słupsk: Akademia Pomorska w Słupsku, 2012. – С.348–354.

 108. Кривошея І. І., Васільєв С. А. Уманська фортеця – втрачений символ військової слави // ХХІV Вінницька Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція «Козацтво в історії України (до 360-річчя битви під Батогом)». Збірник матеріалів. – Вінниця, 2012. – С.380–388.

 109. Кривошея І. І. Джерела до історії та генеалогії шляхти Правобережної України: список родів, внесених до родовідної книги Київської губернії по Уманському повіту кінця XVIII – першої третини ХІХ ст. // Генеалогічні записки. – Львів, 2012. – Вип. Х. – С.36–44.

 110. Кривошея І. І. Рецепція культурного життя Умані в мемуарній літературі: доба польських аристократів Потоцьких (1726 – 1832 рр.) // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №6. Історичні науки: Зб. Наукових праць. – Вип. 9: Ювілейний випуск до 70-річчя професора Борисенка Володимира Йосиповича. – К., 2012. – С.199–208.

 111. Krywoszeja I. Pola rodu Potockich w powstaniu I rozwoju szkoly oo. Bazyloanow w Humaniu w 2 pol. XVIII i pocz. XIX wieku // Biuletyn (Lańcut). – 2012. – № 4-5 – S.30-39.

 112. Кривошея І. І. Надвірні козацькі формування магнатів Потоцьких на Уманщині у XVIII ст. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Збірник наукових праць. – Вип. 21. – К., 2012. – Ч.ІІ. – С.164-168.

 113. Кривошея І. Джерела до історії та генеалогії шляхти Правобережної України: список родів, внесених до родовідної книги Київської губернії по Уманському повіту кінця XVIII – першої третини ХІХ ст. (літера С) // Генеалогічні записки. – Львів, 2012. – Вип. X (нової серії IV) – С.36–44.

 114. Kryvosheya I., Zabolotna O. Uman pilgrimage: blessing or scourge? // Tourism in the circle on the European culture. – Seria Orbis Terrarum. – Vol.II. – Gniezno, 2013. – S.141–150.

 115. Кривошея І., Заболотна О. Сім років партнерства: Уманський державний педагогічний університет і Університет імені Адама Міцкевича в Познані // Cum reverentia, gratia, amicitia… (Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod redakcją Jolanty Migdal i Agnieszki Piotrowskiej-Wojaczyk). – Poznań, Wydawnictwo RYZ, 2013. – S.515–521.

 116. Кривошея І. І. Польські аристократи Потоцькі в російських Державних Думах // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2013. – Вип. 78. – С.114-116.

 117. Кривошея І. Повсякденне життя вихованців Уманської василіанської школи (1765 – 1834) // Болховітіновський щорічник 2012. Відповідальний редактор К. Крайній. – К.: НКПІКЗ, 2013. – С.135–141.

 118. Krywoszeja I. Powstannie Styczniowe 1863 r. na Humanzsznie // Leszczyński Notatnil Akademicki. – 2013 (Rok XII). – Nr. 47. – S.16.

 119. Кривошея І. І., Ярцун Ю. О. Уманські пенати Надії Суровцової – осередок українства // Краєзнавство Черкащини. – 2013. – №10. – С.124–129.

 120. Кривошея І. І., Ярцун Ю. О. Повсякденне життя шляхти Київської губернії в сучасній українській історіографії // Гілея (науковий вісник): збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: ПП «Видавництво «Гілея», 2014. – Вип. 88 (9). – С.75–78.

 121. Кривошея І., Якименко Л. Українсько-російські відносини в поетичній інтерпретації Тараса Шевченка // Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: збірник наукових праць / відп. ред. Г. І. Мартинова. – Умань: РВЦ «Візаві», 2014. – С.153–163.

 122. Кривошея І., Якименко Л. Козацька доба в ранній творчості Тараса Шевченка // Краєзнавча Шевченкіана України. Матеріали ХІІІ Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка, м. Канів, 24-25 жовтня 2014 р. / За заг. ред. О. П. Реєнта. – Черкаси, 2014 – С.61–69.

 123. Кривошея І. Відгомін Січневого повстання 1863 р. на Уманщині // Powstanie Styczniowe w regionie Częstochowskim i w Wojewódzwie Kaliskim (1863 – 1864). – Częstochowa, 2014. – S.337–352.

 124. Кривошея І. І., Якименко Л. М. Гендерний аспект мілітаристського дискурсу в егодокументах: компаративний аналіз мемуарів «уманського періоду» Надії Суровцової та Петра Курінного (1914–1917) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2014. - Вип. 90 - С.117-122.

 125. Кривошея І., Якименко Л. «Епоха великого хаосу»: перспектива вирішення українсько-російських протиріч в оцінці Зб. Бжезинського // Емінак. – 2015. - №3. – С.88-93.

 126. Барвінок О. В., Кривошея І. І. Імперське законодавство про дворянське самоврядування у піведнно-західних губерніях Росії (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея»», 2015. – Вип. 100 (9). – С.11-16.

 127. Кривошея І. І., Якименко Л. Політика Володимира Путіна в оцінці Зб. Бжезинського // / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея»», 2015. – Вип. 101 (10). – С.193-197.

 128. Кривошея І., Васільєв С. Місто Умань як фортифікаційний об’єкт та економічний осередок у XVII–XVIII ст. // Twierdze osiemnastowiecznej Europy: Studia z dziejów nowożytnej sztuki wojskowej / Pod redakcją Macieja Trąbskiego. – Oświńcim: Napoleon V, 2016. – S.42–53.

 129. Kryvosheia I. Basilian Monks in the West – East Dialogue: Cultural and Religious Aspect // World in Dialogue. Intercultural Problems in the Religious, Economic, Communication and Educational Context. Orbis Terrarum. – Vol.V – Poznań, 2016. – S.93–107.

 130. Кривошея І., Якименко Л. Участь Надії Суровцової в Українській національно-демократичній революції (1917 – 1921 рр.) // Київські історичні студії : зб. наук. праць. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – №1. – С.78–86.

 131. Кривошея І. І, Якименко Л. М. Участь ОБСЕ у вирішенні збройних конфліктів на пострадянському просторі: проблема Нагірного Карабаху (1992–2016) і Донбасу (2014-2016) (на матеріалі електронних видань) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 110. – С.122–129.

 132. Кривошея І. І., Якименко Л.М. Змалювання повксякденного життя уманчан в егодокументах Надії Суровцової та Петра Курінного (перше десятиліття ХХ ст.) // Уманська старовина: Науковий журнал. – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – Вип. 1. – С.75–81.

 133. Кривошея І., Якименко Л. Уманський дендропарк «Софіївка» в етнографічно-краєзнавчих і художньо-документальних розвідках Надії Суровцової // Автохтонні та інтродуковані рослини: Збірник наук. праць. - Умань, 2016. - С.145-153.

 134. Кривошея І. І, Якименко Л. М. Збереження світової культурної спадщини ЮНЕСКО: відновлення Пальміри в умовах війни в Сирії (на матеріалі електронних видань) // Київські історичні студії : зб. наук. праць. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – №2. – С.138–143.

 135. Кривошея І. Василіанський орден на Правобережній Україні в др. пол. ХVІІІ – пер. трет. ХІХ ст. // Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи : кол. монографія / за ред. Р. Димчика, І. Кривошеї, Н. Моравця. – Умань-Познань-Ченстохова : ФОП Жовтий О. О., 2016. – С.117–132.

 136. Кривошея І., Якименко Л. Етнографічно-краєзнавча діяльність уманської дослідниці Надії Суровцової // Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи : кол. монографія / за ред. Р. Димчика, І. Кривошеї, Н. Моравця. – Умань-Познань-Ченстохова : ФОП Жовтий О. О., 2016. – С.261–272.

 137. Кривошея І. І., Якименко Л. М. Змалювання повсякденного життя уманчан в егодокументах Надії Суровцової та Петра Курінного (перше десятиліття ХХ ст.) // Уманська старовина: Науковий журнал. – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – Вип. 2. – С.75–81.

 138. Кривошея І. І., Якименко Л. М. Збереження світової культурної спадщини ЮНЕСКО в умовах регіональних військово-політичних конфліктів // Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО : матеріали ІІІ і IV Міжнародних науково-практичних конференцій : [зб. наук. праць] / ред. кол. А. В. Ковров, Є. В. Клименко, В. Л. Цубенко [та ін.]. – Одеса, 2016. – С.35–40.

 139. Кривошея І. І., Якименко Л. М. Навчальні заклади Умані початку ХХ століття (на матеріалі спогадів Надії Суровцової) // Уманська старовина: Науковий журнал. - Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. - Вип. 2. - С.79-86.

 140. Кривошея І., Квасневська О. Великоросійська ментальна «фізіономія» у «Исследованиях внутренних отношений народной жизни...» Августв фон Гакстгаузена // Rozdroża. Europa Środkowa i Wschodnia w refleksjach humanistów. Redakcja naukowa: Rafał Dymczyk, Igor Krywoszeja, Norbert Morawiec. – Tom III. – Częstochowa-Humań-Poznań, 2016. - S.83-92

 141. Кривошея І. І. Духовенство Уманського повіту Київської губернії й повстання 1830-1831 та 1863-1864 рр. // Польське визвольне повстання 1863 р. : Матеріали Міжнародної наукової конференції «Польське визвольне повстання 1863 р.», присвяченої 154-й річниці Січневого повстання 1863 року (м. Київ, 25 квітня 2017 р.). Збірник наукових статей (гол. ред. Новікова-Вигран О.С., упорядник Гоменюк В.М.) / Національний історико-архітектурний заповідник музей «Київська фортеця». – К., 2017. – С.38-43.

 142. Кривошея І. Уманська шляхта в польському повстанні 1830 – 1831 рр. // Польське національне повстання 1830 – 1831 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів: кол. монографія / за ред. І. Кривошеї, Н. Моравця. – К., 2017. – С.147–157.

 143. Кривошея І. Соціальна декласація уманської шляхти // Польське національне повстання 1830–1831 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів: кол. монографія / за ред. І. Кривошеї, Н. Моравця. – К., 2017. – С.232–255.

 144. Кривошея І. І., Квасневська О. С. Російська ментальна «матрьошка» у дзеркалі європейських тревелогів миколаївської доби // Емінак: науковий щоквартальник. – 2017. – № 1 (17) (січень – березень) – Т. 2. – С.9–17.

 145. Кривошея І. І., Квасневська О. С. Компаративні студії з російської ментальності Миколаївської епохи як антидот проти «русского миража» // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 118 (3). – С.25–30.

 146. Кривошея І. І., Якименко Л. М. Політика США щодо Азербайджану у перші роки президентства Дж. Буша (2001-2002 рр.) // Емінак: науковий щоквартальник. – 2017. – № 1 (17) (січень – березень) – Т. 2. – С.69–74.

 147. Кривошея І., Квасневська О. «Переходъ въ другую страну съ другимъ народом», або співроздуми із А. фон Гакстгаузеном про ментальні відмінності між росіянами та українцями // Емінак: науковий щоквартальник. – 2017. – № 2 (18) (квітень – березень) – Т. 3. – С.10–19.

 148. Кривошея І. І. Відшукання «російського дворянства» мешканцями українських маєтків польських аристократів Потоцьких (кінець XVIII – перша половина XIX ст.) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2017. – Спецвипуск пам’яті Володимира Кривошеї. – С.38–42.

 149. Кривошея І., Кривошея Ір. Трансформації бунчукового товариства на етапі інкорпорації до складу російського дворянства в останній третині XVIII ст. // Historia na źródłach oparta studia ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi w 65. rocznicę urodzin, pod red. A. Stroynowskiego. – Częstochowa, 2017. – S.321–328.

 150. Кривошея І. Освітні «проекти» польських аристократів Потоцьких на українських землях (XVIII–XIX ст.) // Над Віслою і Дніпром: Польща і Україна в європейській перспективі – минуле і сучасність. Збірник наукових праць на пошану професора Омеляна Вішки (1940-2014). – Торунь-Київ : Міжнародний науково-освітній консорціум імені Люсьєна Февра, 2017. – Т. 1 – С.12–19.

 151. Кривошея І., Якименко Л. Римські угоди та створення Євратому – один із ключових етапів інтеграційного процесу в післявоєнній Європі (50-ті роки ХХ століття) // Scriptorium nostrum. – 2017. – № 1 (7). – С.219-232. (електронний журнал - http://sn.kspu.edu/index.php/sn/article/view/184/152)

 152. Кривошея І., Якименко Л. Кримські об’єкти культурної спадщини ЮНЕСКО: постанексійний синдром (на матеріалах електронних видань) // Київські історичні студії: наук. журнал. – К., 2017. - № 1(4). – С.120–128.

 153. Кривошея І. І., Кривошея Ір. І, Якименко Л. М. Історія Уманщини на сторінках «Киевской старины»: проблематика та інформаційний потенціал публікацій // Уманська старовина: Науковий журнал. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2017. – Вип. 3. – С.115–125.

 154. Кривошея І., Кривошея Ір., Якименко Л. Повстання/війна 1768-1769 р. на сторінках часопису «Киевская старина» (1882 – 1906 рр.) // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Збірник наукових статей. Випуск 26. – К., 2017. – С.340-347.

 155. Кривошея І. І., Якименко Л. М. Діяльність Червоного Хреста й Політичного Червоного Хреста в Україні в 1920-1930-х рр. (на прикладі долі Надії Суровцової) // Уманська старовина: Науковий журнал. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип. 4. – С.22-29.

 156. Кривошея І., Якименко Л. Збереження світової культурної спадщини ЮНЕСКО в умовах регіональних військово-політичних конфліктів (на прикладі сирійської Пальміри й кримського Херсонесу) // Rozdroża. Europa Środkowa i Wschodnia w historii i historiach historyków. Redakcja naukowa: Rafał Dymczyk, Igor Krywoszeja, Norbert Morawiec. – Tom IV. – Częstochowa-Humań-Poznań, 2017. – S.55-76.

 157. Барвінок О., Кривошея І. Графи Тишкевичі: короткий огляд історіографії // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Гол. ред. В.М. Вашкевич. – Київ: «Видавництво «Гілея», 2018. – Спеціальний випуск пам’яті Володимира Кривошеї. – С.11-15.

 158. Кривошея І., Якименко Л. Уманський єврейський дискурс у творчості Надії Суровцової // Емінак: Науковий щоквартальник. – Миколаїв, 2018. – Вип.4. – Т.1. – С.21-26.

 159. Kryvosheia I. The Polish Noble Family of Potocki in the Imperial System of Russia: Incorporation, Integration, Adaptation // Spain – India – Russia Centres, Borderlands, and Peripheries of Civilisations. Anniversary Book Dedicated to Professor Jan Kieniewicz on His 80th Birthday. Editors: Jan Stanislaw Ciechanowski Cristina González Caizán Faculty of “Artes Liberales” of the University of Warsaw, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa. – Warsaw 2018. – S.349-360.

 160. Кривошея І., Ярцун Ю. Герби шляхти Уманського повіту (За матеріалами родовідної книги Київської губернії) // Origines, fontes et narrationes – pośród kręgów poznania historycznego. Prace ofiarowane Marcelemu Antoniewiczowi w 65. rocznicę urodzin / Pod red. M. Cetwińskiego, M. Janika, przy współudziale M. Nity. – Częstochowa, 2018. – S.293-310.

 161. Кривошея І., Стецик Ю. Джерела історії Уманського василіанського монастиря: географія, походження та інформаційний потенціал // Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі: верифікація та інтерпретація: монографія / Наук. ред. О.О. Салата. – Вінниця: ТОВ «Твори», 2018. – С.24-37.

 162. Кривошея І., Ярцун Ю. Повсякденне життя шляхти Київської губернії в ХІХ столітті: український та зарубіжний історіографічний дискурс: Nad Wіsłą і Dnіeprem // Polska і Ukraіna w przestrzenі europejskiej – przeszłość і terażnіejszość: Monografia zbiorowa. – Warszawa-Toruń: Consortium scientifico-éducatif international Lucien Febvre, 2019. – С.190-196.

 163. Кривошея І. Уманщина у власності Францішка Салезі Потоцького // Najjasniejsza Rzeczypospolita Częstochowa. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Stroynowskiemu. – Częstochowa, 2019. – S.343-354.

 164. Кривошея І., Кривошея Ір. «Місто на кордоні»: Умань – урбанізований простір міжетнічного компромісу (взаємодії) чи конфлікту? (1616–2018 рр.) // Русин. – 2019. – №55. – С.84-112.

 165. Кривошея Ір. І., Кривошея І. І. Тестаменти козацької старшини другої половини XVII ст. як джерело історії повсякдення // Український історичний журнал. – 2019. – №5. – С.147-166.

   

Брошури        

 1. Кривошея І. І., Кривошея І. В., Близнюк І. В. Уманщина в етнополітичній історії України (кінець XVIIІ – перша третина XIX ст.). – К.: ІПіЕД НАНУ, 1998. – 81 с.

 2. Кривошея І. Потоцькі на Уманщині: перша половина ХІХ століття (науково–методичні матеріали до вивчення тем з історії України ХІХ ст.). – К.: Знання, 1999. – 33 с.

 3. Кривошея І. Потоцькі герба Пілява: Тульчинська лінія. – К.: Науковий світ, 2000. – 16 с.

 4. Кривошея І. І. Графи Потоцькі: сторінки історії тульчинської лінії. – Умань, 2005. – 20 с.

 5. Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. Родинна хроніка: генеалогічні та історико-краєзнавчі нариси. –Умань: РВЦ «Софія», 2006. – 88 с.

 6. Кривошея І. І., Васільєв С. А., Парки «Софіївка» та «Олександрія» (кінець XVIII - початок XX ст.): порівняльний аналіз історії створення. Умань: РВЦ «Софія», 2007. – 32 с.

 7. Кривошея І. І., Косенко І. С. «Софіївка» – Одіссея Потоцьких К.: Академперіодика, 2007. – 48 с.

 8. Кривошея І., Фуркало В. Хасиди в Умані : історія і сучасність. – Умань: РВЦ. «Софія», 2007. – 18 с.

 9. Катюк О., Кривошея І. Дерево роду: історико-генеалогічний нарис. – Умань: [Б.в.], 2008. - 34, 26 c., [4]арк. фотоіл.

 10. Кривошея І. І., Барвінок (Прилуцька) О. В. Нарис історії Уманського краєзнавчого музею. – Умань: РВЦ «Софія», 2008. – 56 с.

 11. Кривошея І. І. Уманський василіанський монастир. 1765-1834. – Умань: Софія, 2009. – 28 с. (Серія «Уманські старожитності»).

 12. Кривошея І. І. Історія та геральдика Умані. – Умань: РВЦ «Софія», 2010. – 24 с. (Серія «Уманські старожитності»).

 13. Васільєв С. А., Кривошея І. І. Парки «Софіївка» та «Олександрія» (кінець XVIII – початок ХХ ст.): компаративний аналіз історії. – Умань: РВЦ «Софія», 2010. – 32 с. (Серія «Уманські старожитності»).

 14. Кривошея І. І. Історія та геральдика Умані. – 2-ге вид. – Умань: РВЦ «Софія», 2012. – 28 с. (Серія «Уманські старожитності»).

 15. Кривошея І. І. Січневе повстання на Уманщині. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2013. – 30 с. (Серія «Уманські старожитності»).

   

Рецензії        

 1. Кривошея І. І. Рецензія: Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) / Упорядники: В. М. Константінова, І. І. Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І. – К.: «Освіта України», 2006. – 528 с. // Історико-педагогічний альманах. – 2009. – №2. – С.95.

 2. Кривошея І. І., Моравєц Н. Рецензія на монографію: Тригуб О. П. Розгром української церковної опозиції в Російській православній церкві (1922-1939 рр.): Монографія. – Миколаїв: ТОВ «Фірма «Іліон», 2009. – 312 с. // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2010. – Вип.33. – C.374-376.

 3. Кривошея І. І. Рецензія на монографію: Чернецький Є. А. Браницькі: - Біла Церква: Видавець Пшонківський О. В., 2011. – 736 с. // Генеалогічні записки. – Львів, 2011. – Вип. ІХ. – С.90–91.

 4. Кривошея І. І. Рецензія на монографію: Катажина Єндращик. Стратегічне українсько–польське партнерство. Польща в політиці незалежної України. – Познань: Познанське видавництво, 2010. – 426 с. // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2011. – Вип. 44 (2). – С.756-759.

 5. Кривошея І., Моравєц Н. Рецензія на монографію: Мажанна Кучиньска. Із Заходу на Схід. Обивателі Речі Посполитої в олтарях Російської Церкви. – Краків: Колегіум Колумбінум, 2011. – 297 + XXV с. // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2011. – Вип. 49 (7). – С.701-702.

 6. Кривошея І. І. Рецензія на монографію: Antoniewicz M. Protoplasci ksiąząt Radziwillow. Dzije mitu i mendry historiografii. – Warszawa: DiG, 2011. – 423 s. // Генеалогічні записки. – Львів, 2012. – Вип. Х. – С.93.

 7. Кривошея І. Рецензія на монографію: Тромбські Мацей. Полки авангарду коронного війська в 1768–1794 роках. – Забже–Тарновські Гури, 2012. – 202 с., iл. // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2012. – Вип. 59 (4). – С.821–822.

 8. Кривошея І. І. Рецензія на монографію: Srogosz Tadeusz. Żołnierz swawolny. Z dziejów obyczajów armii koronnej w XVII wieku. – Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2010. – 264 s. (Срогош Тадеуш. Солдат свавільний. З історії звичаїв коронної армії у XVII столітті. – Варшава: Видавництво DiG, 2010. – 264 с.) // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2012. – Вип. 66 (11). – С.707-708.

 9. Кривошея І. І. Рецензія на монографію: Anusik Zbigniew. Studia i szkice staropolskie. – Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2011. – ss. 853: il., mapy (Анусік Збігневю Студійї та нариси старопольськію – Лодзь: Університет Лодзький, 2011. – 853 с.: іл.) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2013. – Вип. 76. – С.260.

 10. Кривошея І. І. Рецензія на монографію: Андрєєв В. М. Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого: Монографія. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. – 476 с. // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2013. - Вип. 68. - С. 731-732.

 11. Кривошея І., Моравєц Н. Рецензія на монографію: Dymczyk R. Kobiety Świętej Góry Athos. Nieobecna obecność. – Poznań: UAM, 2017. – 228 s. (Димчик Р. Жінки Святої Гори Афон. Відсутня присутність. – Познань : УАМ, 2017. – 228 с.) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 124 (9). – С. 346–347.

 12. Кривошея І., Моравєц Н. Рецензія на наукове видання: Стецик Ю. Чернецтво Святопокровської повінції ЧСВВ (1739-1783 рр.): просопографічне дослідження : Монографія / Юрій Орестович Стецик. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. - 472 с. // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 142. - Ч. I. Історичні науки. - С. 214-215.

   

Тези доповідей на конференціях          

 1. Кривошея І. Останній господар «Софіївки» – Олександр Потоцький // Старовинні парки і проблеми їх збереження: Тези доповідей 2–го міжнародного симпозіуму, присвяченого 200–річчю дендрологічного парку «Софіївка». – Умань, 1996. – C.55.

 2. Кривошея І. Уманська шляхта в польському повстанні 1830–1831 років // Етносоціальні процеси на Середньому Подніпров’ї: минуле і сучасність: Матеріали доповідей Міжнародної конференції. – Черкаси, 1999. – С.16-17.

 3. Кривошея И. Польские магнаты Потоцкие и Российская империя: проблема взаимоотношений в контексте геополитических изменений в Европе во второй половине XVIII в. // «Общество, государство, верховная власть в России в средние века и ранее Новое время в контексте истории Европы и Азии (X–XVIII века)». Международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения академика Л. В. Черепнина. Москва, 30 ноября – 2 декабря 2005 г.: Тезисы докладов и сообщений / Препринт. – Москва, 2005. – С.272-275.

 4. Кривошея И. Конфликт или компромисс: взаимоотношения польских аристократов Потоцких и еврейских общин Правобережной Украины (XVIII–XIX вв.) // Тезисы докладов Четырнадцатой Ежегодной Международной междисциплинарной Конференции по Иудаике: Секция «История евреев в Центральной и Восточной Европе». – Москва, 2007. – С.8-9.

 5. Кривошея И. Интернет-ресурсы как источник информации о Яне Амосе Коменском: обзор украинского и российского сегментов // Jan Amos Komeński – nauczyciel Europy. – Leszno, 18 – 19 listopada 2010 r. – S.15.

 6. Барвінок О., Кривошея І. Роль Уманського товариства охорони пам’яток в археологічному дослідженні краю на початку ХХ ст. // Прадавні землероби Південно-Східної Європи: Тези доповідей міжнародної наукової конференції. – Київ-Тальянки, 2011. – С.16-19.

 7. Кривошея І. І. Палац Потоцьких в Умані: таємниця яка чекає на розкриття // Старовинні парки і ботанічні сади – наукові центри збереження біорізноманіття рослин та охорони історико-культурної спадщини: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – С.29-30.

 8. Кривошея І. І. Інтердисциплінарний характер дослідження історичних джерел (на прикладі мемуарної літератури) // «Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук: мова, освіта, культура»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Умань, 26-27 квітня 2012 р.). – Умань: ПП Жовтий О. О., 2012. – С.180–182.

 9. Кривошея И. И., Якименко Л. Н. Проект создания СНГ в оценке Зб. Бжезинского // Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура», посвященная 26-ой годовщине Комратского государственного университета 10 февраля 2017: СБОРНИК ТЕЗИСОВ. – ТОМ II. Лингвистика. Всеобщая история и археология. Философия. Транзитология. Этнология, гагаузоведение, региональные исследования. Культура и искусство. – Составители Т. И. Раковчена, Т. Г. Великова, А. К. Папцова. – КОМРАТ, 2017. – С.158–160.

 10. Кривошея І. І. Інтердисциплінарність як основа комплексного дослідження польської аристократії (на прикладі графів Потоцьких) // Міжнародна науково-практична конференція «VI Міждисциплінарні читання», 22 грудня 2017 р.: Тези доповідей. - Київ, 2017. - С. 52-54.

 11. Кривошея І., Кривошея Ір. Історія міста в історії будівлі: суспільні експерименти над Уманським василіянським монастирем // Міжнародна науково-практична конференція «VII Міждисциплінарні читання», 21 листопада 2018 р.: Тези доповідей. - Київ, 2018. - С. 49-53.

 12. Кривошея І., Кривошея Ір. Умань наприкінці XVIII - на початку XX ст.: від другого поділу Речі Посполитої до революції // Міжнародна науково-практична конференція «VIII Міждисциплінарні читання», 22 листопада 2019 р.: Тези доповідей. - Київ, 2019. - С. 42-46.

   

ГОЛОВНА     БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА     СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ     КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ     КОНТАКТИ

Всі права захищено © Ігор Кривошея